Kursplan

Religionsvetenskap I

Kurskod
RK1069
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera religionsvetenskapen som vetenskaplig disciplin och därvid visa baskunskaper om centrala frågor och metodproblem inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner
 • visa insikter i och redogöra för grundläggande kunskaper om religiösa traditioner i historisk och samtida kontext, samt om teorier och principer inom etiken
 • inom givna teoretiska ramar förstå och analysera religiösa traditioner och etiska frågeställningar
 • visa grundläggande medvetenhet om värdekonflikter som innefattar religiösa dimensioner, och visa en begynnande förmåga att utveckla ett förhållningssätt till sådana
 • redovisa och inom givna ramar tillämpa aktuella teoretiska perspektiv, som genusperspektiv och ett mångkulturellt reflekterande synsätt
 • ur ett givet perspektiv göra en enklare analys av ett material som behandlar religion
 • visa grundläggande färdigheter i argumentationsanalys och redovisa detta i uppsatsform på god vetenskaplig prosa
 • reflektera över och ur ett mångsidigt perspektiv visa ett nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner

Delkurser

1.Det goda livet i religiösa traditioner, 13,5 högskolepoäng
2.Religiös förändring och nya vägar till det goda livet, 9 högskolepoäng
3.Det goda livet: normer, värderingar och livsåskådningar, 7,5 högskolepoäng

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.Det goda livet i religiösa traditioner, 13,5 högskolepoäng

Delkursen ger en bred introduktion till religionshistorien, vilket innebär studier av judiska, kristna, muslimska, hinduiska och buddhistiska traditioners historiska framväxt och nutida betydelse. I delkursen belyses religionerna utifrån flera olika perspektiv, dels för att ge möjlighet till analys av religion som ett kulturellt och samhälleligt fenomen, dels för att skapa förståelse för religiös tro och liv samt för individers och traditioners varierande uppfattning om det goda livet. Ett komparativt perspektiv syftar till att skapa en utgångspunkt för jämförelser mellan religiösa fenomen i olika kulturella miljöer. Ett kunskapssociologiskt perspektiv ger redskap för att öka förståelse för hur människan formar sin syn på livet och tillvaron och hur värderingar grundläggs, förvaltas och omförhandlas. I delkursen studeras och tolkas urkundstexter tillhörande de olika religionerna. Genus- och identitetsfrågor relaterade till de studerade traditionerna diskuteras.

2.Religiös förändring och nya vägar till det goda livet, 9 högskolepoäng

I denna delkurs står beteendevetenskapliga perspektiv på religion i fokus. Religion uppmärksammas som ett dynamiskt och föränderligt fenomen i samverkan med andra samhälleliga faktorer som sekularisering och globalisering, och teorier kring hur religiösa och icke-religiösa världsbilder konstrueras och blir en del av individens verklighet introduceras. Grundläggande religionspsykologiska perspektiv tas också upp. Olika vägar till ”det goda livet”, med utgångspunkt i den samtida s.k. nyreligiositeten i Sverige - de organiserade nya religiösa rörelserna och de mer oorganiserade strömningar som populärt kallas New Age - fokuseras. Dessa samtida religiösa yttringar analyseras utifrån såväl religionshistoriska som religionssociologiska och socialpsykologiska perspektiv. I delkursen diskuteras och problematiseras skilda tolkningar och konstruktioner av nya religiösa rörelser och hur dessa kan förstås i olika samhälleliga kontexter.

3.Det goda livet: normer, värderingar och livsåskådningar, 7,5 högskolepoäng

Delkursen ger en introduktion till etisk teoribildning ur såväl ett historiskt som samtida perspektiv. Fokus ligger på hur grundläggande etiska teoribildningar, genusteori, normer och värderingar i kombination med metoder för argumentationsanalys, etisk reflektion och diskussion kan fungera som redskap för att bättre förstå och handskas med de moraliska dimensionerna av det goda och det rätta i mänskligt liv och interaktion. Aktuella etiska frågeställningar och livsåskådningar med relevans för det omgivande samhället, bildar utgångspunkter för etisk reflektion och analys utifrån olika perspektiv i muntliga och skriftliga uppgifter och övningar. Delkursen avslutas med en mindre uppsats.

Examinationsformer

I samtliga delkurser utgör förberett och aktivt deltagande i seminarier och muntliga och skriftliga redovisningar av tillhörande uppgifter en kontinuerlig form för examination.
Dessutom examineras delkurs 1 genom två skriftliga hemtentamina och en muntlig tentamen, delkurs 2 genom en muntlig och en skriftlig tentamen, och delkurs 3 genom en mindre uppsats.

Arbetsformer

Kursinnehållet bearbetas med hjälp av föreläsningar samt obligatoriska seminarier och icke-lärarledda gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1, moment 1: Judendom, kristendom och islam – 7 hp
Delkurs 1, moment 2: Hinduism och buddhism – 4,5 hp
Delkurs 1, moment 3: Jämförande perspektiv – 2 hp
Delkurs 2, moment 1: Religionspsykologiska perspektiv – 1,5 hp
Delkurs 2, moment 2: Konstruktion och tolkning – 1,5 hp
Delkurs 2, moment 3: Nyreligiositet i samtiden – 1,5 hp
Delkurs 2, moment 4: Religionssociologiska perspektiv och nyreligiositet – 4,5 hp
Delkurs 3, moment 1: Etiska teoribildningar, begreppsförståelse och tillämpning – 3 hp
Delkurs 3, moment 2: Argumentationsanalys i uppsatsform – 4,5 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Om den nätbaserade kursen läses krävs tillgång till dator, headset eller bordsmikrofon, webbkamera och Internetuppkoppling.

Ersätter RK1066.

Summary in English

After completing the course, students shall be able to:

 • identify religious science as an academic discipline and demonstrate basic knowledge of central issues and methodological problems in the various subdisciplines of religious science
 • demonstrate insights into and describe basic knowledge of religious traditions in historical and contemporary contexts, as well as on theories and principles in the area of ethics
 • within given theoretical frameworks, understand and analyze religious traditions and ethical issues
 • demonstrate basic awareness of the value conflicts that include religious dimensions and show an incipient ability to develop an approach to these
 • explain and within given limits apply current theoretical perspectives, such as a gender perspective and multicultural reflective approach
 • from a given perspective, conduct a simple analysis of a presentation that examines religion
 • demonstrate basic skills in argumentation analysis and account for this in essay form in good scientific prose
 • reflect on and demonstrate a diverse and nuanced approach to different religious and cultural traditions.