Kursplan

Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning

Kurskod
PR2006
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2014-11-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-11-14.
Reviderad
Reviderad 2016-04-14.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-04-14.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och redogöra för centrala frågeställningar och nyckeltexter inom ett begränsat vetenskapligt forskningsområde, relaterat till portugisiskspråkig litteratur- eller språkvetenskap
  • kritiskt analysera och problematisera aktuella forskningsfrågor, begrepp, teorier och metoder i representativa verk inom forskningsområdet, samt placera dessa i en bredare historisk och internationell kontext
  • tillämpa forskningsfältets teori- och begreppsapparat i egna litterära eller språkvetenskapliga analyser och tolkningar
  • skriftligt och muntligt kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av det vetenskapliga materialet
  • självständigt söka, samla och kritiskt värdera relevant information inom ett begränsat forskningsområde, samt referera till dem på ett akademiskt korrekt sätt.

Innehåll

Kursen är en läskurs som innehåller en specialisering och fördjupning inom ett särskilt språk- eller litteraturvetenskapligt forskningsområde med direkt anknytning till studentens valda ämne för fördjupning. Litteraturlistan sammanställs i samråd med handledaren och fokus läggs på teoretiska nyckeltexter, samt viktiga metodologiska frågeställningar kopplade till det specifika forskningsområdet. På kursen tränar studenten upp sin förmåga att göra översiktsbeskrivningar och kritiska sammanfattningar av teoretiska resonemang och texter, samt kommenterade bibliografier.Endast områden vars handledning kan ges av handledare med forskningskompetens i ämnet kan komma i fråga.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig redovisning.

Arbetsformer

Individuell handledning. Portugisiska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 90 hp på grundnivå inom ämnet portugisiska, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper