Kursplan

Portugisiska: Praktiskt och kreativt skrivande

Kurskod
PR2001
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-10.
Reviderad
Reviderad 2020-07-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skriva texter på portugisiska som följer konventionerna för utvalda journalistiska, fackspråkliga och litterära genrer
  • skriva argumenterande, berättande och beskrivande texter med mycket god behärskning av portugisiskans grammatik, skrivregler, lexikon och stilistik
  • beskriva och diskutera de specifika drag som utmärker olika skriftliga genrer, samt analysera de språkliga skillnader som förekommer mellan de olika varieteterna av portugisiska i världen
  • söka och använda relevanta källor, samt referera till dem på ett genremässigt korrekt sätt.

Innehåll

Kursen innehåller analys av portugisiskspråkiga texter i olika genrer från olika portugisisktalande länder samt produktion av egna och granskande av varandras texter. Fokus ligger på den egna textproduktionen. Studenten ges en viss frihet i val av genrer. Genom att läsa, analysera, översätta och granska texter ges studenten möjlighet att få insikt i normer och språkbruk inom valda genrer, för att sedan kunna applicera dem i den egna produktionen. De egna texterna granskas och kommenteras av andra studenter och läraren. Kunskaperna byggs upp stegvis, och studenten har möjlighet att bearbeta sina texter under kursens gång.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformerna är seminarier med gruppdiskussioner. Portugisiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Portugisisk grammatik och skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 och Portugisisk muntlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1
  • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Reviderad
2016-04-14 (huvudområde tillagt)
2020-07-02 (litteraturlistan urlyft)