Kursplan

Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU

Kurskod
PG1073
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Verksamhetsförlagd utbildning, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2015-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera och genomföra undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar,
  • visa förmåga att, i överensstämmelse med skolans värdegrund, initiera och vidmakthålla goda relationer med elever,
  • visa förmåga att leda pedagogisk verksamhet, samt kommunicera och samarbeta med elever, lärare och medstudenter,
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen, i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar.

Innehåll

I samband med verksamhetsförlagda studier möter den studerande didaktiska frågor och utmaningar, kopplade till den egna undervisningen i ämnet. Dessa lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av såväl allmän och ämnesdidaktisk teoribildning som skolans styrdokument. Den studerandes egen dokumentation från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen på väg mot ämnesläraryrket samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val.

Examinationsformer

Skriftliga och muntliga redovisningar. Den studerande bedöms också fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är egen självständig undervisning, föreläsningar, studiegruppsträffar samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande. Vid muntliga examinationer är webbkamera obligatoriskt för nätstudenter.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Som riktmärke ska den studerande planera och genomföra undervisning motsvarande minst fem klocktimmar i veckan. Självständig undervisning ska genomföras i ett av den studerandes undervisningsämnen. Undervisningsämne är ett av de ämnen den studerande har med sig från de ämnesteoretiska studierna.

Summary in English

The overall aim of the course is that students in the classroom develop a basic practical skill in planning, implementing and evaluating teaching.