Kursplan

Internationell ekonomi - Distans

Kurskod
NA1027
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Nationalekonomi (NAA)
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Nationalekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2009-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-08-25.
Reviderad
Reviderad 2013-03-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-03-07.

Mål

Kursen ger en introduktion till grundläggande ekonomiska teorier om världsekonomin. Syftet är att studenten efter genomgången kurs:

- skall förstå orsaker till och konsekvenser av internationell handel och ekonomisk integration
- skall förstå orsaker till och konsekvenser av införandet av olika typer av handelshinder som tullar eller kvantitativa restriktioner i form av kvoteringar
- skall förstå valutamarknadens funktionssätt, sambandet mellan räntor och växelkurser, sambandet mellan priser och växelkurser
- skall kunna följa den allmänna debatten kring olika aspekter av internationell ekonomi

Därutöver skall studenten ha kunskaper om:

- vad som avgör ett lands komparativa fördelar
- välfärdseffekter av olika typer av handelshinder
- begrepp som frihandelsområde, tullunion, betalningsbalans, bytesbalans etc.
- företagens olika möjligheter att hantera valutarisker i handel mot utlandet
- hur växelkursförändringar kan tänkas påverka handeln med utlandet
- olika internationella valutasystem

Innehåll

Kursen behandlar orsakerna till och effekterna av internationell handel inom ramen för olika utrikeshandelsteorier. Specifikt kommer begrepp som komparativa fördelar att introduceras och förklaras. Olika typer av handelshinder som tullar, importkvoter och andra protektionistiska åtgärder och dess effekter diskuteras och analyseras. Innebörden av det internationella ränteberoendet liksom riksbankens roll diskuteras. Grundläggande aspekter av att bedriva ekonomisk politik i en öppen ekonomi beskrivs och analyseras.

Examinationsformer

Skriftlig examiniation.

Arbetsformer

Internetbaserade förläsningar och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6

Övrigt

Maximalt fem tentamenstillfällen.