Kursplan

Termisk solkraft

Kurskod
MÖ4004
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 2
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Solenergiteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2013-10-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-10-03.
Reviderad
Reviderad 2014-10-09.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-10-09.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera inverkan av olika design- och driftparametrar för koncentrerande solfångare och övriga komponenter i ett komplett system, inkl. värmelager
  • beskriva, analysera och jämföra olika tekniker för solvärmedriven kraftgenerering samt beräkna elproduktionen med hjälp av matematiska modeller
  • redogöra för det aktuella läget för solvärmedriven kraftgenerering samt analysera inverkan av olika faktorer på den ekonomiska lönsamheten för solkraft.

Innehåll

Koncentrerande solfångare av olika slag behandlas med teoretiska modeller tillsammans med deras användning i olika tillämpningar för solkraft: power tower, trough, Fresnel reflektorer, big dish and dish stirling system. Kraftcycler och högtemperatur värmelagring belyses som nödvändiga komponenter i ett komplett solkraftssystem.

Hybridystem med t.ex. avsaltning gås igenom och analyseras med simuleringsprogram. Det aktuella läget i världen för solkraft (forskning och marknaden) redovisas och faktorer som påverkar lönsamhet för solkraft tas upp och diskuteras.

En fallstudie genomförs som en hemuppgift (projekt) där studenterna ska själva formulera mål och planera arbetet. Målen och planering diskuteras i ett seminarium och resultaten i ett annat och hela projektet ska beskrivas och analyseras i en skriftlig rapport.

Examinationsformer

Skriftlig tenta (3 hp), U, 3, 4, 5
Seminarium och skriftlig inlämningsuppgift (2 hp), U, G

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgift, seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Det samlade betyget är baserat på tentamens resultatet.

Förkunskapskrav

  • För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.

Övrigt

Max fem examinationstillfällen.