Kursplan

Möten med skilda musikgenrer

Kurskod
LP1075
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2016-06-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-06-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • med egna ord och på ett välstrukturerat sätt i skrift visa kunskap om musikgenrebegreppet
  • både skriftligt och muntligt visa kunskap om musik ur flera genrer och dess kulturella förutsättningar
  • planera, genomföra och redovisa en produktion med musik i en för studenten mindre känd genre.

Innehåll

Efter genomgång av genrebegreppet möter studenten musik och musiker från skilda miljöer och kulturer, först i litteratur och befintliga inspelningar, därefter i en fältstudie, samt genom en egen musikproduktion.

Examinationsformer

Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter med efterföljande seminarier (moment 1: Introduktion till genrebegreppet, resp. moment 2: Fältarbete om en musikgenre) och en musikproduktion med tillhörande skriftlig dokumentation (moment 3: Musikproduktion i en vald genre).

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, fältstudier och egen musikproduktion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen, krävs betyget Väl godkänd på produktionsuppgiften samt på minst en av de skriftliga inlämningsuppgifterna. Dessutom måste de examinerande uppgifterna vara inlämnade inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:

  • Moment 1: Introduktion till genrebegreppet - 2 hp
  • Moment 2: Fältarbete om en musikgenre - 2 hp
  • Moment 3: Musikproduktion i en vald genre - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • Inspelning i studio 7,5 högskolepoäng, Liveljud och liveinspelning 7,5 högskolepoäng, Audioteknologi 2 7,5 högskolepoäng, Analys av musikproduktioner 7,5 högskolepoäng och Produktionsprocesser och -villkor inom musikproduktion 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter LP1028.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

  • demonstrate, in their own words and in a structured manner in writing, knowledge about the concept of music genre
  • demonstrate, orally and in writing, knowledge of music from various genres and its cultural conditions
  • plan, implement and present a music production representing a genre that is less familiar to the student.