Kursplan

Produktionsprocesser och - villkor inom musikproduktion

Kurskod
LP1072
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2016-02-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-19.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • muntligt och skriftligt visa kunskap om aktuella förändringar i musikbranschens produktionsvillkor, särskilt vad gäller musikteknologins samband med produktionsprocess och distribution
  • visa kunskap om upphovsrätt inom musikområdet
  • genomföra en analys av en verksamhet inom musikproduktionsområdet
  • visa kunskap om musikproducentrollen.

Innehåll

Kursen behandlar musikalisk upphovsrätt och studenten genomför praktiska övningar i handhavandet av de verktyg som används vid musikproduktion samt granskar producentrollen. Vidare genomför studenten en verksamhetsanalys av en musikproduktionsorganisation.

Examinationsformer

Kursen examineras med gestaltande inlämningsuppgifter (moment 1: Musikproduktion) samt skriftliga och muntliga redovisningar (moment 2: Verksamhetsanalys och moment 3: Undersökning av producentroller).

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom studiebesök, föreläsningar, laborationer, seminarier och handledda musikproduktioner.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på moment 1, samt att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Moment 1: Musikproduktion (4,5 hp)
Moment 2: Verksamhetsanalys (1,5 hp)
Moment 3: Undersökning av producentroller (1,5 hp)

Förkunskapskrav

  • 45 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kurserna Inspelning i studio 7,5 hp, Liveljud och liveinspelning 7,5 hp och Audioteknologi 2 7,5 hp

Övrigt

Motsvarar LP1042, delkurs 3.

Summary in English

Upon completion of the course the student shall be able to:

  • demonstrate, in oral and written form, knowledge of current changes in the production conditions of the music industry, particularly with regard to music technology related to the production process and distribution
  • demonstrate knowledge about copyright law with regard to music
  • conduct an analysis of a business within the field of music production
  • demonstrate knowledge of the role of the music producer.