Kursplan

Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion

Kurskod
LP1065
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd 2015-06-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-06-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att identifiera och formulera ett forskningsproblem inom området Ljud- och musikproduktion och därmed visa goda insikter i ämnet
  • visa teoretisk och metodologisk förmåga i forskningsarbetet
  • på ett välstrukturerat sätt redovisa arbetet i skrift, i form av en vetenskaplig uppsats
  • på ett välstrukturerat sätt framföra granskning av och reflektion över andra studenters vetenskapliga uppsatser, samt försvara sitt eget arbete.

Innehåll

I kursen introduceras grundläggande vetenskaplig metod samt vetenskapliga arbets- och förhållningssätt. Studenterna genomför individuellt eller parvis en forskningsuppgift och skriver, under handledning, en vetenskaplig uppsats på grundläggande nivå utifrån en självständigt formulerad problemställning inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion.

Examinationsformer

Kursen examineras skriftligt, genom färdigställandet av en vetenskaplig uppsats, och muntligt vid ett seminarium då uppsatsen försvaras samt opponering ges på annan students uppsats.

Arbetsformer

Studenten deltar aktivt vid föreläsningar, seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Övrigt

Motsvarar LP1041 delkurs 4 (Uppsats) och LP1011.

Summary in English

Upon completion of the course, the student shall be able to:

  • demonstrate the ability to identify and formulate a research question within the field of Sound and Music Production and thereby show a good understanding of the topic
  • demonstrate theoretical and methodological understanding of research work
  • in a structured manner present the work in the form of an academic paper
  • in a structured manner examine and reflect upon the academic papers of other students, and also defend his or her own work.