Kursplan

Kinesiska: Forskningsmetodik

Kurskod
KI2012
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-05.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • avgränsa och undersöka problem eller fenomen inom något av områdena kinesisk litteratur, lingvistik, kulturstudier eller affärskultur
  • redogöra för för- och nackdelar med olika forskningsstrategier samt metoder för insamling, tolkning och analys av forskningsmaterial
  • planera forskningsprojekt inom något av områdena kinesisk litteratur, lingvistik, kulturstudier eller affärskultur
  • sammanställa en projektplan och relevant material för denna, och utföra en kritisk granskning av detta
  • diskutera och förklara begreppen plagiat och akademisk hederlighet
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och bemöta andras kritik sakligt
  • visa ett kritiskt, analytiskt och reflekterande förhållningssätt.

Innehåll

I kursen studeras olika exempel på grundläggande forskningsmetodik som är vanligt förekommande inom forskning om kinesisk litteratur, lingvistik, kulturstudier eller affärskultur. Utifrån dessa exempel, får studenterna ett antal uppgifter som utarbetas antingen i grupp eller individuellt och diskuteras på seminarier. De väljer ett ämne och skriver en detaljerad projektbeskrivning för en forskningsuppgift. Denna presenteras och försvaras.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författandet av en projektbeskrivning och ett antal skriftliga inlämningsuppgifter, samt genom konstruktivt deltagande i föreläsningar och seminarier. Projektbeskrivningen presenteras och försvaras på ett seminarium.

Arbetsformer

Både engelska och kinesiska används som undervisningsspråk. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

 

 

Förkunskapskrav

  • 120 hp på grundnivå, varav 60 hp i kinesiska inklusive kursen Kinesiska i tal och skrift IV, 15 hp grundnivå 1 och en 7,5 hp kurs i kinesiska på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter KI2009.