Kursplan

Kinesiska II med didaktisk inriktning

Kurskod
KI1050
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-09-08.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper i det kinesiska språket, vilket förbereder den studerande inför kommande profession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet 2, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • föra muntliga samtal på kinesiska kring vardagliga ämnen
 • uttrycka sina tankar muntligt om vardagliga ämnen och använda enkel fackterminologi inom vissa ämnen
 • visa god förmåga att använda muntlig presentationsteknik
 • reflektera muntligt över det kinesiska språkets fonetik och dess roll i språkinlärning.

2.
Skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och förklara olika grammatiska svårigheter i det kinesiska språket som inlärare vanligtvis stöter på, samt reflektera över hur dessa kan förklaras och övervinnas i en undervisningssituation
 • förklara och analysera medelsvåra kinesiska meningar
 • skriva korta texter på kinesiska om vardagliga ämnen samt enklare argumenterande texter
 • läsa medelsvår sakprosa på kinesiska
 • visa god kunskap om det kinesiska språkets struktur samt tillämpa denna i olika typer av textanalys.

3.
Kinesisk kultur, 4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och diskutera viktiga aspekter inom den kinesiska kulturen. Detta innefattar filosofi, religion, familj och kinesiska högtider och deras utveckling
 • visa kännedom om sociala normer och kulturella värderingar i Kina
 • behärska ett antal centrala begrepp och uttryck som är nödvändiga för att kunna analysera och diskutera kinesiska traditioner och kinesisk kultur
 • läsa texter om kulturella teman, skrivna med förenklade kinesiska tecken
 • diskutera vad kinesisk kultur i språkundervisningen kan innebära.

4.
Översättning, 4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • använda sig av ett grundläggande kinesiskt ordförråd i samband med översättning från kinesiska till svenska och vice versa
 • översätta vardaglig sakprosa på medelsvår nivå från kinesiska till svenska och vice versa
 • lösa olika översättningsproblem med hjälp av ordböcker, grammatikböcker och andra resurser
 • förklara grundläggande karaktärsdrag för kinesisk respektive svensk ordföljd och meningsbyggnad samt utföra kontrastiva analyser av svenskt respektive kinesiskt språkbruk.

5.
Språkdidaktik 2A, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisningen bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med stöd i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning av elevers språklärande med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS) samt reflektera över kinesiskans inträde i den svenska skolan
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i kinesiska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i språkundervisningen för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande.

6.
Språkdidaktik 2B, 6 högskolepoäng

Det övergripande målet med delkursen är att den studerande ytterligare fördjupar sina teoretiska kunskaper inom språkdidaktik. Den studerande utvecklar också sina färdigheter i att självständigt kunna träffa yrkesprofessionella val beträffande planering och genomförande av språkundervisning inom grund- och gymnasieskola. Delkursen introducerar även den studerande i vetenskapligt arbete och uppövar förmågan att planera en språkdidaktisk undersökning. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt i språkundervisningen i relation till såväl elevers olika förutsättningar och behov som till skolans styrdokument och till relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper om den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • visa fördjupade kunskaper om användning av IKT i språkundervisningen, IKT-utvecklingens betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer
 • visa förmåga att tillämpa IKT i språkundervisning med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
 • visa kunskaper om centrala språkdidaktiska forskningsområden och forskningsmetoder
 • visa förmåga att ställa en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat problemområde som är kopplat till språkundervisningen inom grund- och gymnasieskola samt visa förmåga att formulera en metod för att undersöka frågan
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 2, 7,5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 hp
Delkurs 3. Kinesisk kultur, 4,5 hp
Delkurs 4. Översättning, 4,5 hp

De studerande läser sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik 2A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik 2B, 6 hp
De studerande som läser kinesiska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 5, Språkdidaktik 2A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 6, Språkdidaktik 2B.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet 2, 7,5 högskolepoäng

I delkursen ingår varierade övningar i att förstå talad kinesiska och att kommunicera muntligt i olika situationer. Den studerande får planera och genomföra strukturerade och formella muntliga presentationer. Som förberedelse för den kommande lärarprofessionen får den studerande även reflektera över fonetik och uttalsinlärning utifrån ett didaktiskt perspektiv.

2.
Skriftlig språkfärdighet 2, 7,5 högskolepoäng

Delkursen består av fördjupade studier i kinesisk grammatik. Delkursen innehåller också olika språkövningar som syftar till att utveckla den studerandes läsförståelse och skrivförmåga. Den studerande författar även kortare texter kring bekanta ämnen.

3.
Kinesisk kultur, 4,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier om kinesisk kultur och traditioner. Dessa studier möjliggör förståelse för sociala normer och grundläggande värderingar i Kina samt för olika kulturer, både i det moderna och det traditionella kinesiska samhället. I kursen övar studenterna sin presentationsteknik och genomför muntliga presentationer i relevanta ämnen.

4.
Översättning, 4,5 högskolepoäng

I delkursen studeras skillnader mellan kinesisk och svensk meningsbyggnad genom olika typer av översättningsövningar. De studerande diskuterar sina översättningsarbeten under seminarier och ger varandra konstruktiv kritik.

5.
Språkdidaktik 2A, 6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett viktigt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare. Detta är utgångspunkt till reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans ämnesplaner i moderna språk. I delkursen ingår också studier av hur informationsteknik kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Delkursens innehåll kopplas till de övriga studierna i ämnet kinesiska och till den framtida yrkesrollen.

6.
Språkdidaktik 2B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier och forskning med särskilt fokus på de nya mediernas betydelse för språkundervisningen, för såväl ämnets innehåll som dess undervisningsformer. Den studerande uppövar sin förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera språkundervisningen samt att använda och kritiskt reflektera över IKT som resurs för elevers lärande. Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) studeras i ett bedömningsperspektiv, och den studerande får även praktisk övning i hur den kan användas i bedömningen av elevers kunskaper och färdigheter i relation till skolans styrdokument. Den studerande introduceras också till centrala forskningsområden och forskningsmetoder inom språkdidaktik och uppövar sin förmåga att formulera en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat område samt att beskriva en relevant metod för att besvara frågan.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom muntliga redovisningar på seminarier och en muntlig tentamen.
Delkurs 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.
Delkurs 3 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.
Delkurs 4 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.
Delkurs 5 och 6 examineras genom muntliga presentationer samt skriftliga reflekterande texter.

Dessutom examineras den studerande genom aktivt deltagande i seminarierna på samliga delkurser.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt obligatoriska nätbaserade seminarier där studenten ska delta aktivt. Inslag av fältstudier förekommer. Undervisningen sker på kinesiska, svenska och engelska, utom i delkurs 5 och 6 där undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet 2 - 7,5 hp
Moment 2: Skriftlig språkfärdighet 2 - 7,5 hp
Moment 3: Kinesisk kultur - 4,5 hp
Moment 4: Översättning - 4,5 hp
Moment 5: Språkdidaktik 2A - 6 hp
Moment 6: Språkdidaktik 2B - 6 hp

Förkunskapskrav

 • Kinesiska I med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkursen Skrifltig språkfärdighet och en av Språkdidaktik-delkurserna, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen innehåller 1-2 obligatoriska fysiska träffar i Falun.
Dessutom ingår också obligatoriska fältstudier vid en gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.