Kursplan

Kinesiska I med didaktisk inriktning

Kurskod
KI1048
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2016-12-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-12-20.
Reviderad
Reviderad 2017-04-12.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-04-12.

Lärandemål

Kursen ämnar att ge den studerande grundläggande kunskaper i det kinesiska språket, vilket förbereder den studerande inför hens profession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.Muntlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla grundläggande färdigheter i att kommunicera muntligt på kinesiska. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva grundläggande termer inom kinesisk fonetik
 • förstå kinesiskt talspråk kring vardagliga ämnen
 • visa grundläggande färdigheter i att kommunicera muntligt på kinesiska i olika sammanhang
 • visa grundläggande kunskap om presentationsteknik och tillämpa den i form av muntliga presentationer.

2.Skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att den studerande utvecklar grundläggande förmåga i att kommunicera skriftligt på kinesiska. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och tillämpa centrala grammatiska begrepp i analys av enklare kinesiska texter
 • tillämpa grundläggande kinesisk grammatik genom att skriva enklare texter
 • använda en grundläggande kinesisk vokabulär
 • översätta enklare meningar från kinesiska till svenska och vice versa.

3.Kinesisk språkstruktur, 4,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att den studerande utvecklar grundläggande kunskap om kinesisk språkstruktur, inklusive grammatik. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om skillnader och likheter mellan kinesiska och indoeuropeiska språk i allmänhet och det svenska språket i synnerhet
 • beskriva och förklara grundläggande strukturer i det kinesiska språket och dess byggstenar med hjälp av grammatisk terminologi
 • tillämpa kunskaper i kinesisk språkstruktur genom att producera idiomatiska meningar
 • redogöra för vanliga svårigheter svensktalande inlärare upplever gällande kinesisk grammatik och fonetik samt för hur dessa svårigheter kan förklaras och åtgärdas på ett didaktiskt sätt
 • reflektera över språkstrukturers roll i språkundervisningen.

4.Kinesiska tecken, 4,5 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande utvecklar grundläggande kunskap om det kinesiska teckensystemet. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • göra grundläggande analys på uppbyggnaden av kinesiskans tecken och på så vis kunna slå upp kända tecken i en ordbok
 • skriva de vanligast förekommande tecknen med korrekt streckordning
 • redogöra och förklara grunderna i det kinesiska skriftsystemet, bestående av grundläggande streck, streckordning, uppbyggnaden av kinesiska tecken samt de vanligaste radikalerna
 • visa kunskap om de grundläggande tecknens betydelse samt aktivt skapa meningar med dessa tecken
 • visa kännedom om de kinesiska tecknens historia och utveckling
 • reflektera kring kinesiska tecken i språkundervisningen.

5.Språkdidaktik 1A, 6 högskolepoäng

Delkursen syftar till att ge den studerande en introduktion till språkdidaktik. Delkursen ger en teoretisk grund och kompletterar de övriga delkursernas innehåll som förberedelse för den kommande yrkesrollen. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om de främmande språkens historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
 • visa grundläggande kunskaper om centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner i allmänhet och de särskilda skrivningar som gäller för kinesiska i synnerhet
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och Skolverkets styrdokument.

6.Språkdidaktik 1B, 6 högskolepoäng

Syftet med delkursen är att den studerande befäster och fördjupar sina språkdidaktiska kunskaper och färdigheter samt utvecklar förtrogenhet med språkundervisning i grund- och gymnasieskolan. Delkursen ska även leda till ökad medvetenhet om elevers generella och specifika förutsättningar för språklärande. Ytterligare ett mål är att de studerande utvecklar sin förmåga att relatera sina övriga språkstudier till ett yrkesprofessionellt perspektiv som språklärare. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • välja relevanta innehåll och arbetssätt för undervisningen i relation till målgruppen, skolans styrdokument och relevant forskning med utgångspunkt i elevers kunskapsbehov och individuella förutsättningar för lärande
 • visa fördjupade kunskaper och förståelse gällande centrala språkinlärningsteorier samt förmåga att kritiskt ta ställning till dessa utifrån relevant forskning och egna erfarenheter av språkundervisning
 • visa förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers muntliga och skriftliga prestationer med utgångspunkt i olika teorier om bedömning och skolans styrdokument
 • visa förmåga att arbeta med kultur i språkundervisning och använda sig av olika källor samt kritiskt ta ställning till olika tolkningar av kulturbegreppet och interkulturell kompetens
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 1, 7,5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp
Delkurs 3. Kinesisk språkstruktur, 4,5 hp
Delkurs 4. Kinesiska tecken, 4,5 hp

De studerande läser sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik 1A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik 1B, 6 hp
De studerande som läser kinesiska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik 1A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik 1B.

Delkurser

1.Muntlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en genomgång av den kinesiska fonetikens huvuddrag samt praktiska uttalsövningar. I delkursen ingår också varierade övningar i att förstå det kinesiska talspråket och att kommunicera muntligt kring vardagliga situationer. Den studerande får planera och genomföra strukturerade muntliga presentationer. Som förberedelse för yrkesrollen får de också skriftligt reflektera kring fonetik och uttalsinlärning utifrån ett didaktiskt perspektiv.

2.Skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Delkursen består av en grundläggande översikt till den kinesiska grammatikens byggstenar, genom studium av dialoger och andra enklare texter. Den studerande utvecklar sina läs- och skrivkunskaper genom olika typer av övningar i läsförståelse och författande av kortare texter.

3.Kinesisk språkstruktur, 4,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller övningar i grammatisk analys, satsmönster och översättning av enklare texter från kinesiska till svenska och vice versa. Den studerande utökar och bygger vidare på den grundläggande kunskapen om den moderna kinesiska grammatiken.

4.Kinesiska tecken, 4,5 högskolepoäng

Delkursen består av grundläggande studier i det kinesiska teckensystemet, inklusive övningar i att tyda och analysera kinesiska tecken, skriva tecken för hand samt läsning av digitaliserade tecken i olika typsnitt. Dessutom övar den studerande på att använda kinesiska ordböcker, tryckta och webbaserade.

5.Språkdidaktik 1A, 6 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språkinlärning. Genom att också studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teorierna och språkämnets olika moment. På så sätt kopplas alla delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språklärare i skolan.

6.Språkdidaktik 1B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier knutna till olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning och en kritisk diskussion av dessa teoriers relevans för språkundervisningen. De studerande jämför olika teorier och modeller om språkinlärning och får inblick i nationell och internationell forskning om flerspråkighet. Genom praktiska övningar uppövas de studerandes kritiska och vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga att självständigt värdera olika teorier. De studerande fördjupar sig i skolans styrdokument och olika teorier om bedömning och tränar på att använda olika bedömningsmodeller som används inom språkundervisning. Genom praktiska övningar uppövas förmågan att undervisa om kulturella företeelser och att tillämpa teoretiska kunskaper om kulturens roll i språkundervisningen.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom muntliga redovisningar på seminarier och muntlig tentamen.
Delkurs 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.
Delkurs 3 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.
Delkurs 4 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.
Delkurs 5 och 6 examineras genom muntliga presentationer samt skriftliga reflekterande texter.

Ytterligare examineras den studerande genom aktivt deltagande i seminarierna på samliga delkurser.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt obligatoriska nätbaserade seminarier där studenten förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på kinesiska, svenska och engelska, utom i delkurs 5 och 6 där undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Muntlig språkfärdighet 1 - 7,5 hp
Moment 2: Skriftlig språkfärdighet 1 - 7,5 hp
Moment 3: Kinesisk språkstruktur - 4,5 hp
Moment 4: Kinesiska tecken - 4,5 hp
Moment 5: Språkdidaktik 1A - 6 hp
Moment 6: Språkdidaktik 1B - 6 hp

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 6c/A6c och Kinesiska steg 3/Kinesiska 3 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max två dagar.
Utöver dessa dagar innehåller kursen 1-2 obligatoriska fysiska träffar i Falun.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.