Kursplan

Kinesisk översättning

Kurskod
KI1044
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2014-07-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-07-11.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

  • översätta ett varierande urval av texter på medelnivå, såsom nyhetsartiklar, berättelser och fiktiva berättelser
  • använda ändamålsenlig vokabulär vid översättning av texter mellan kinesiska och engelska eller svenska
  • lösa problem som uppstår i översättning genom att använda ordböcker, grammatikböcker och webbaserade resurser.

Innehåll

Studenterna översätter olika typer av texter från och till kinesiska. De färdiga översättningarna diskuteras på seminarierna och studenterna ger respons på varandras texter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av skrivuppgifter, presentationer under seminarier samt genom en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av seminarieövningar. Undervisningsspråk är kinesiska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Minst 60 hp på grundnivå i kinesiska

Övrigt

Ersätter KI1038.