Kursplan

Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet

Kurskod
IT1031
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-02-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa, såväl skriftligt som muntligt, grammatiska grundbegrepp för att beskriva det italienska språkbruket ur ett flertal perspektiv såsom diakroniskt, diatopiskt, diafasiskt och kontrastivt
  • behärska, både aktivt och passivt, ett centralt italienskt ordförråd
  • tillämpa centrala aspekter av italiensk skriftspråksnorm
  • tillämpa det italienska språkets grundläggande form- och satslära i egen produktion och i skriftliga övningar
  • redogöra för de specifika drag som utmärker de olika typerna av funktionellt skrivande och tillämpa dem i författande av egen produktion.

Innehåll

Kursen omfattar en systematisk genomgång av den italienska grammatikens huvuddrag med en fördjupning av ordförrådet och tillämpningsövningar av olika slag. Dessutom innehåller kursen språklig analys i samband med skrivövningar samt träning av den studerandes egen förmåga att producera och revidera skrivna texter av olika typer.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av de studerandes aktiva deltagande under seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där den studerande ska delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. Undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 1 och 3.

Betygsrapportering:
Moment 1: Aktivt deltagande i seminarier - 2 hp
Moment 2: Skriftlig produktion - 2,5 hp
Moment 3: Avslutande skriftlig tentamen - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl italienska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Undervisningen är nätbaserad och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en webbkamera.

Kursen ersätter IT1025.