Kursplan

Industriell Ekonomi

Kurskod
IE1026
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Industri och samhälle 2009-02-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-03-02.
Nedlagd
2019-03-04

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- identifiera särdragen hos olika typer av produktionssystem
- redogöra för grundläggande begrepp inom marknadsföring
- redogöra för grundläggande principer för att organisera verksamhet
- redogöra för internredovisning, bokföringsbegrepp och principer
- läsa och förstå en årsredovisning
- redogöra för grundläggande begrepp inom finansiering
- redogöra för olika bolagsformer och tillhörande praxis

Innehåll

Kursen seminariebehandlar kunskap om olika produktionssystem, begrepp inom marknadsföring, organisatoriska principer, redovisningsprinciper, årsredovisningar, finansiering och olika bolagsformer. Därefter tillämpas denna kunskap i olika övningar med anknytning till aktuell bransch.

Examinationsformer

Tentamen och Inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper