Kursplan

Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

Kurskod
GSS2QV
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-06-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-06-30.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper i ämnet svenska som andraspråk med didaktisk inriktning och utvecklar sin förmåga att se samband mellan teori och praktisk tillämpning inom ämnet. Ytterligare ett mål för kursen är att den studerande utvecklar förmågan att kritiskt diskutera aktuell forskning.

Delkurser

1.
Andraspråksforskning, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de huvudfrågor som behandlas i samtida nationell och internationell andraspråksforskning
 • diskutera styrkor och svagheter hos olika typer av forskningsperspektiv inom andraspråksforskning
 • relatera olika typer av kunskap som genererats inom andraspråksforskningen till teorier och vetenskapliga perspektiv.

2.
Lärande genom fiktionstext i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
 • analysera samband och skillnader mellan fiktionstext från olika tider och skilda delar av världen
 • planera och stimulera lärande med fiktionstext i undervisningen i svenska som andraspråk
 • diskutera relevanta metoder, begrepp och modeller vid analys av fiktionstext i svenska som andraspråk.

3.
Ämnesspecifikt språk, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
 • redogöra för och diskutera relationer mellan utveckling av språk och kunskap i olika skolämnen
 • beskriva och reflektera över språkliga aspekter vad gäller det specifika ämnesspråket i några skolämnen
 • självständigt diskutera och kritiskt värdera relevant forskning inom ett för delkursen relevant område.

4.
Bedömning och utveckling av språkfärdigheter på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera kvalitetssäkra bedömningar av språkfärdighet med stöd i teoretiska utgångspunkter
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på språkfärdigheter på avancerad språklig nivå och relatera dem till varandra
 • planera för ett bedömningsmoment med förankring i aktuell forskning
 • kritiskt diskutera olika sätt att bedöma språkfärdigheter i relation till syfte och sammanhang.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Andraspråksforskning, 7,5 högskolepoäng

Delkursen ger en kunskapsöversikt till andraspråksforskningens huvudfrågor, teorier, forskningsmetoder och resultat. Delkursen fördjupar kunskaper om vetenskapligt arbetssätt inom ämnesområdet. Inom delkursen behandlas tvåspråkighet ur tre perspektiv, ett samhällsperspektiv, ett individperspektiv samt ett språkligt perspektiv.

2.
Lärande genom fiktionstext i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas lärande genom fiktionstext i andraspråksundervisningen. Metoder och modeller för att analysera fiktionstext tillämpas och en textanalys av ett eller flera verk genomförs. Kunskaper om fiktionstext samt förmågan att göra didaktiska ställningstaganden fördjupas.

3.
Ämnesspecifikt språk, 7,5 högskolepoäng

I delkursen fördjupas kunskapen om relationer mellan utveckling av språk och kunskap i skolans olika ämnen, liksom insikten om specifika språkliga karakteristika av betydelse inom olika skolämnen. Implikationer för undervisning såväl i svenska som andraspråk som i skolans olika ämnen diskuteras. Särskilt fokus läggs på undervisningsformer som gynnar elevers kunskapsutveckling i olika ämnen samtidigt som de stöds i sin utveckling av det språk som uttrycker denna kunskap. Inom kursens ram diskuteras särskilt de specifika språkliga utmaningar som några valda skolämnen utgör för andraspråkselever. Samtidigt ger delkursen en vägledning till aktuell forskning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom de valda skolämnena.

4.
Bedömning och utveckling av språkfärdigheter på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar olika teoretiska perspektiv på hur språkfärdigheter på avancerad nivå kan analyseras och bedömas. Under delkursen fördjupas kunskapen om teori och tillvägagångssätt för att kvalitetssäkra bedömningar av språkfärdighet. I delkursen ingår att planera för ett bedömningsmoment i ett valt undervisningssammanhang och diskutera hur mål, undervisning, bedömning och återkoppling hänger samman samt kritiskt diskutera olika sätt att bedöma språkfärdigheter i relation till syfte och sammanhang.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig hemtentamen i samtliga delkurser. I samtliga delkurser utgör även aktivt deltagande i seminarier en del av examinationen.

Arbetsformer

Arbetet i samtliga delkurser bedrivs genom föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Andraspråksforskning - 7,5 hp
Modul 2: Lärande genom fiktionstext i gymnasieskolan - 7,5 hp
Modul 3: Ämnesspecifikt språk - 7,5 hp
Modul 4: Bedömning och utveckling av språkfärdigheter på avancerad nivå - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp och Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning, 30 hp varav 15 hp godkända vid registrering

Övrigt

Kursen ersätter GSS2MP.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

I kursen ingår två fältstudier vid en grund- eller gymnasieskola. En obligatorisk träff om 1-2 dagar på campus ingår även i kursen.