Kursplan

Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning

Kurskod
GSS2L2
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-12-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-12-01.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i arabisk grammatik och litteratur med didaktiskt fokus.

Delkurser

1.
Arabiska i den svenska skolan och det svenska samhället, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över arabiskans ställning i Sverige utifrån historiska och språkpolitiska perspektiv
 • reflektera över det komplexa förhållandet mellan dialekter och modern standardarabiska (MSA) i modersmålsundervisning i den svenska skolan
 • diskutera arabisk barn- och ungdomslitteratur samt läromedel, i översättning och på originalspråk, i ett svenskt perspektiv
 • diskutera frågor relaterade till sådant som uppfattas som arabiska kulturella företeelser i Sverige
 • redogöra för villkor och möjligheter för modersmålsundervisning i arabiska i svensk ungdomsskola
 • redogöra för olika sätt att organisera undervisning för nyanlända och andra flerspråkiga elever
 • skriva reflekterande och argumenterande texter enligt vedertagna svenska akademiska skriftspråkliga normer.

2.
Arabisk grammatik och text 1, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på standardarabiska kunna:

 • redogöra för grundläggande grammatiska begrepp på svenska och arabiska
 • redogöra för det arabiska språkets struktur
 • analysera enklare texter grammatiskt
 • skriva enklare, grammatiskt korrekta texter
 • genomföra kortare muntliga redovisningar
 • reflektera över sitt eget inlärande av grammatik
 • jämföra enklare grammatiska strukturer mellan svenska och arabiska.

3.
Arabisk grammatik och text 2, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på standardarabiska kunna:

 • förklara grunderna för arabisk grammatisk analys
 • förklara grunderna för arabisk morfologi
 • analysera skönlitterära texter grammatiskt och morfologiskt
 • skapa egna texter utifrån specifika grammatiska instruktioner
 • problematisera den standardarabiska grammatikens roll och användande i det moderna samhället både i arabiskspråkiga länder och bland arabisktalande i Sverige.

4.
Arabisk skönlitteratur, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på modern standardarabiska kunna:

 • muntligt och skriftligt redogöra för centrala författarskap inom 1900- och 2000-talens arabiskspråkiga litteratur
 • redogöra för minoritetsförfattarskap inom modern arabisk litteratur särskilt i en svensk kontext
 • muntligt och skriftligt redogöra för genrerna, trenderna och strömningarna inom 1900- och 2000-talens arabiskspråkiga litteratur
 • jämföra olika litterära stilar/rörelser samt reflektera över orsakerna till deras uppkomst
 • göra ett urval av litterära texter i enlighet med ett givet tema och en specifik undervisningssituation samt argumentera för sina val.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Arabiska i den svenska skolan och det svenska samhället, 7,5 högskolepoäng

Under delkursen diskuteras det arabiska språkets ställning i Sverige utifrån historiska och språkpolitiska perspektiv. De arabiska dialekternas position och roll i modersmålsundervisning och hemmiljö studeras. Frågor om olika kulturella företeelser som brukar kopplas till arabisk tillhörighet diskuteras och frågor om arabiskhet respektive svenskhet problematiseras. Studenten analyserar även olika sätt att organisera undervisning för de arabisktalande eleverna och de villkor och möjligheter som elever och modersmålslärare möter i sin vardag i svensk ungdomsskola. Arabisk barn- och ungdomslitteratur, skriven på arabiska samt översatt till arabiska, utforskas med särskilt fokus på textutbudet och den bild som böckerna förmedlar av arabiskt respektive svenskt samhällsliv.

2.
Arabisk grammatik och text 1, 7,5 högskolepoäng

Under delkursen behandlas de grundläggande grammatiska begreppen, dessa används sedan för skriftliga och muntliga analyser av enklare skönlitterära texter. Studenten använder basgrammatiken för att skriva kortare, grammatiskt korrekta texter samt genomföra muntliga redovisningar om förberedda ämnen. Det egna inlärande samt olika sätt att studera grammatisk analys diskuteras bland annat från ett svenskspråkigt perspektiv. Enklare grammatiska strukturer jämörs mellan arabiska och svenska och hur detta påverkar en lärsituation lyfts fram.

3.
Arabisk grammatik och text 2, 7,5 högskolepoäng

Delkursen går igenom grunderna för arabisk grammatisk analys och relaterar dessa till textläsning och textskapande. Arabisk morfologi och ordstammars betydelse för textanalys och språkförståelse studeras vidare. Ett urval av arabiska skönlitterära texter för barn och ungdomar studeras med utgångspunkt i morfologi och grammatik. Studenterna omsätter sedan sina kunskaper i egna grammatiska texter och övningar för specifika målgrupper. Delkursen problematiserar också standardarabiskans roll och grammatikanvändning i det moderna samhället och i ett andraspråksperspektiv.

4.
Arabisk skönlitteratur, 7,5 högskolepoäng

Under delkursen studeras modern arabisk skönlitteratur i form av romaner och noveller. Den moderna arabiska litteraturens utveckling sedan 1900-talets början presenteras samt sätts i ett samhällsperspektiv. De centrala författarskapen under perioden lyfts fram och orsakerna till deras berömmelse diskuteras, studenterna analyserar också ett antal minoritetsförfattarskap och deras ställning samt arabiska författare som skriver i en svensk kontext. Under seminariediskussioner och självständiga arbeten behandlas skönlitteraturens roll i undervisningssyfte genom specifika teman. Den studerande väljer också ut ett antal texter eller delar av texter och visar på hur dessa kan användas i undervisning för en specifik åldersgrupp. Frånvaron av en etablerad barn- och ungdomslitteratur inom arabvärlden diskuteras samt hur vuxenlitteratur kan anpassas till barns och ungas lärande.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarierna, skriftliga inlämningsuppgifter samt en muntlig presentation. Delkursen avslutas med en skriftlig hemtentamen.
Delkurs 2 examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarierna samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Delkursen avslutas med en muntlig och en skriftlig tentamen.
Delkurs 3 examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarierna samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Delkursen avslutas med en muntlig och en skriftlig tentamen.
Delkurs 4 examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarierna samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Delkursen avslutas med en muntlig och en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisningen i alla delkurserna bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där studenten ska delta aktivt. Delkursernas uppgifter inbegriper samarbete med andra studenter. Kursen undervisas på svenska, visst material på engelska och/eller arabiska förekommer.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1, modul 1: Arabiska i den svenska skolan och det svenska samhället - 7,5 hp
Delkurs 2, modul 1: Grammatiska begrepp - 1 hp
Delkurs 2, modul 2: Skriftlig språkfärdighet - 3 hp
Delkurs 2, modul 3: Muntlig språkfärdighet - 1 hp
Delkurs 2, modul 4: Språkstruktur och analys - 2,5 hp
Delkurs 3, modul 1: Arabisk morfologi - 1 hp
Delkurs 3, modul 2: Grammatisk analys - 3 hp
Delkurs 3, modul 3: Grammatik i klassrummet - 3,5 hp
Delkurs 4, modul 1: Modern litteratur - 6 hp
Delkurs 4, modul 2: Litteratur i klassrummet - 1,5 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Arabiska modersmål 2

Övrigt

Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max två dagar.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Ersätter GSS28D.