Kursplan

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning inom vuxenutbildningen

Kurskod
GSS2FT
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

  • visa insikter i och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande.

Innehåll

I denna kurs behandlas faktorer på samhälls- och utbildningsnivå som påverkar vuxna elevers lärande, andraspråksutveckling och identitet i en migrationskontext. Särskilt uppmärksammas och diskuteras hur språkideologier, normer, hierarkier, värderingar och förhållningssätt i skola och samhälle påverkar vuxna elevers villkor för lärande av svenska som andraspråk specifikt och integration generellt. I kursen diskuteras frågor om interkulturalitet och identitet i relation till lärande av ett andraspråk. Vidare behandlas frågor om globalisering, migrationsprocesser och flyktingskap samt dess betydelse för individens lärande och utveckling.
Kursen genomsyras av ett didaktiskt perspektiv med den vuxnes lärande i centrum, där betydelsen av att utgå från elevens språkliga och yrkesmässiga erfarenheter som resurser i undervisningen uppmärksammas. Även språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt behandlas. Vidare belyses relationer mellan skola och arbetsliv med särskilt fokus på lärandet av ett andraspråk i vuxen ålder.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier, muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig hemtentamen.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Övrigt

Ersätter SS1098.

Kursen ges på distans med fyra obligatoriska träffar där högskolans lärplattform Learn samt Zoom används.
För att delta i kursen krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen är en uppdragsutbildning och erbjuds inom ramen för Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram. Se: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/det-globala-klassrummet.
Den sökande ska vara anställd som lärare inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola, eller av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.
Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta.