Kursplan

Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv

Kurskod
GSS2C2
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-11-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-11-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • analysera teoretiska perspektiv på relationer mellan språk, interaktion och lärande i ett samhällsperspektiv
  • redogöra för och diskutera språkliga varieteter och diskutera möjliga implikationer de kan ha i olika sociala kontexter
  • redogöra för och diskutera språkideologiska och språkpolitiska aspekter på flerspråkighet
  • genomföra en transkription och mindre analys av talad interaktion och diskutera möjliga implikationer i ett undervisningsperspektiv
  • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska akademiska skriftspråkliga normer.

Innehåll

I kursen behandlas sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet med ett särskilt fokus på interaktion och olika språkliga varieteter i ett samhällsperspektiv. I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv på relationen mellan interaktion, lärande och identitet. Vidare diskuteras språkpolitiska och språkideologiska aspekter på flerspråkighet. Fenomenet multietniskt ungdomsspråk belyses och diskuteras. Under kursen behandlas vidare grundläggande redskap för att analysera talad interaktion. Inom kursens ram genomför den studerande en transkription av talat språk och en interaktionsanalys av denna.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, diskussionsforum och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Övrigt

Ersätter SS1059.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp.
Kursen kan inte ingå i en examen samtidigt som Svenska som andraspråk I med didaktisk inriktning, 30 hp.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.