Kursplan

Modersmål: Arabiska II med didaktisk inriktning

Kurskod
GSS2BM
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-09-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-09-20.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper i arabiska som modersmål med didaktiskt fokus.

Delkurser

1.
Flerspråkig utveckling hos barn och unga med arabisk bakgrund, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • resonera om villkor för flerspråkig utveckling
 • redogöra för centrala villkor för modersmålsutveckling i minoritetsspråkssammanhang och i diasporan, med fokus på arabiska i Sverige
 • redogöra för grundläggande villkor för språkbevarande och språkbyte
 • diskutera relationer mellan språkutveckling, attityder, ideologier och makt med speciellt fokus på relationen mellan arabiska dialekter och modern standardarabiska i modersmålsundervisning av arabiska i svensk ungdomsskola
 • diskutera och jämföra språkutveckling hos olika typer av inlärare utifrån olika teorier om andraspråksutveckling
 • genomföra en kvalitativ intervju och diskutera resultatet av denna.

2.
Text i ungdomsskolan och bedömning av elevtexter, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera olika problem i samband med bedömning av elevers texter, med fokus på arabiska som modersmål
 • problematisera bedömning av skrivna texter i relation till skolans styrdokument
 • problematisera bedömning av språkfärdigheter i minoritetsspråkssituationer
 • problematisera bedömning av arabiska i en diglossisituation, med skilda talade och skriftliga varieteter
 • analysera och diskutera olika slags skoltexter som används i modersmålsundervisning i arabiska med avseende på genrer, diskurs och ordförråd
 • välja ut en relevant forskningsartikel och motivera sitt val.

3.
Det arabiska språkets struktur i ett svenskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på standardarabiska kunna:

 • med hjälp av egna exempel förklara komplicerade grammatiska strukturer på ett lättbegripligt sätt
 • argumentera för val av texter, övningar och grammatiska förklaringar i relation till en grammatisk fråga och en specifik målgrupp
 • använda sig av egna kontrastiva exempel för att förklara likheter och skillnader mellan arabiska och svenska
 • diskutera hur svenskt och arabiskt undervisningsmaterial kan integreras för att underlätta inlärandet av arabiska för elever med arabiska som modersmål i en svenskspråkig miljö
 • resonera om hur multimodala texter kan användas i undervisningen.

4.
Flerspråkighet, kulturmöten och migration, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över flerspråkighet, kulturmöten, identitetsprocesser och migrationsrelaterade frågor i ett samhällsperspektiv
 • redogöra för centrala begrepp som belyser språk- och kulturmöten samt identitetsprocesser i migrationssammanhang ur ett språkligt perspektiv
 • diskutera frågor om språkplanering, språkvård, språkbyte och språkbevarande i relation till språkpolitik och språkattityder utifrån ett maktperspektiv inom vilket relationer mellan svenska och arabiska, respektive majoritet och minoritet uppmärksammas
 • kritiskt reflektera över och diskutera frågor kring flerspråkighet och mångfald på samhällsnivå med särskilt fokus på arabisktalande i Sverige
 • läsa, förstå och redogöra för forskning presenterad i en avhandling inom ämnesområde av relevans för modersmålslärare i arabiska.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Flerspråkig utveckling hos barn och unga med arabisk bakgrund, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar flerspråkighet som fenomen samt villkor för flerspråkig utveckling med särskilt fokus på barn och unga med arabisk bakgrund. Inom delkursens ram diskuteras olika definitioner av begreppen modersmål, andraspråk och flerspråkighet och olika kriterier för flerspråkig kompetens, vilket utvecklas vidare mot diglossi som starkt influerar arabiska. Utveckling av modersmål i diasporan relateras till såväl andraspråksutveckling som till modersmålsutveckling i förstaspråksmiljö. Under delkursen bekantar sig den studerande med centrala teorier om flerspråkig utveckling, samt migrationens påverkan på den språkliga utvecklingen hos barn och ungdomar. Frågor om språkbyte, språkbevarande, samt språkutveckling relaterat till ideologier och makt diskuteras med speciellt fokus på relationen mellan arabiska dialekter och modern standardarabiska i modersmålsundervisning i arabiska i svensk ungdomsskola. Den studerande läser en skönlitterär bok inom delkursens ram som behandlar minoritetsspråkssituationer. Dessutom genomför den studerande en intervju och redovisar och diskuterar denna i form av en skriftlig rapport samt vid en muntlig presentation.

2.
Text i ungdomsskolan och bedömning av elevtexter, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar bedömning av olika typer av talad och skriven text ur ett diskursperspektiv. Delkursen behandlar även multimodala texter och nätbaserat material och problematiserar textbegreppet. Särskilt belyses relationer mellan talad arabiska och skriven arabiska, liksom mellan olika arabiska varieteter. Även förhållandet mellan bedömning av arabiska som modersmål i Sverige och arabiska i en majoritetsspråkssituation behandlas. Inom delkursens ram analyseras läromedels- och elevtexter på arabiska. Specifikt fokus läggs på läromedelstext då den ofta är producerad i och för arabisktalande länder. Bedömning av elevernas skriftspråkskompetens problematiseras och diskuteras i relation till styrdokument.

3.
Det arabiska språkets struktur i ett svenskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Under delkursen omsätter den studerande sina kunskaper i arabisk grammatik till olika undervisningssituationer. Den studerande väljer material och övningar beroende på målgrupp och argumenterar för sitt val av undervisningsmaterial. Bland annat multimodala texter och deras användning i undervisningen diskuteras. Framställning av grammatiska problem med fokus på varierande inlärningssätt gås igenom. Arabisk formlära kontrasteras med det svenska språkets struktur och möjligheter att använda kontrastiva inslag i undervisningen diskuteras.

4.
Flerspråkighet, kulturmöten och migration, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar olika språk- och kulturfrågor och mångfald i ett samhällsperspektiv med fokus på modersmålslärarens möte med flerspråkiga elever. Den studerande ska inom ramen för delkursen bekanta sig med språkideologiska och språkpolitiska frågor i samhället generellt och i utbildning specifikt. Språk, språkplanering, språkanvändning, identitetsutveckling och kulturmöten i skolan belyses utifrån ett maktperspektiv inom vilket relationer mellan minoritet och majoritet diskuteras generellt och mellan arabiska och svenska specifikt. Grundläggande teorier kring migration och dess möjliga påverkan på samhället och individen presenteras med fokus på arabiska i den svenska skolan. Centrala begrepp som belyses och diskuteras med fokus på samhällsnivå är: språkpolitik, språkplanering, språkpolicy, pluralism, språkbyte, språkbevarande, mångkultur, mångfald och ackulturation. Den studerande läser även ett skönlitterärt verk av relevans för delkursen.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarier samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2 examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarier samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar och en avslutande skriftlig hemtentamen.
Delkurs 3 examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarier samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Delkursen avslutas med en muntlig och en skriftlig tentamen.
Delkurs 4 examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande på seminarier samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen i alla delkurserna bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där studenten ska delta aktivt. Delkursernas uppgifter inbegriper samarbete med andra studenter. Kursen undervisas på svenska, visst material på engelska och/eller arabiska förekommer.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1, modul 1: Flerspråkig utveckling hos barn och unga med arabisk bakgrund - 7,5 hp
Delkurs 2, modul 1: Text i ungdomsskolan och bedömning av elevtexter - 7,5 hp
Delkurs 3, modul 1: Det arabiska språkets struktur i ett svenskt perspektiv; Praktisk grammatik - 3 hp
Delkurs 3, modul 2: Det arabiska språkets struktur i ett svenskt perspektiv; Kontrastiv grammatik - 3 hp
Delkurs 3, modul 3: Det arabiska språkets struktur i ett svenskt perspektiv; Multimodala texter - 1,5 hp
Delkurs 4, modul 1: Flerspråkighet, kulturmöten och migration - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Modersmål: Arabiska I med didaktisk inriktning, 30 hp varav 22,5 hp godkända vid registrering

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.