Kursplan

Demografisk och social planering

Kurskod
GSQ2VY
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Samhällsbyggnadsteknik (SQQ)
Ämnesgrupp
Samhällsbyggnadsteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 75%
Samhällsvetenskapliga området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kulturgeografi1
Mikrodataanalys2
Samhällsbyggnadsteknik3
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
2G1F
3G1F
Fastställd
Fastställd 2022-03-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-06-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för begrepp inom befolkningsgeografi, demografi och social geografi som är relevanta för samhällsplanering.
  • Beskriva och analysera den demografiska utvecklingen i Sverige samt vilken betydelse olika utvecklingstendenser har för olika samhällsfunktioner.
  • Prognostisera befolkningsutvecklingen i ett område.
  • Planera för befolkningsförändringar i ett område.
  • Bedöma sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av ett planförslag och diskutera dess konsekvenser.

Innehåll

Kursen behandlar befolknings- och sociala förändringars påverkan på samhällsutvecklingen. Kursen behandlar begrepp samt planeringsprocesser inom demografisk och social rumslig planering. Under kursen behandlas hur demografisk och social data kan samlas in, organiseras och analyseras. I kursen ingår att arbeta fram beslutsunderlag och genomföra demografiska och sociala bedömningar som ligger till grund för planering av områden i form av praktiknära övningar och projektarbete.

Examinationsformer

  • Seminarium 1 hp
  • Inlämningsuppgifter 2 hp
  • Projekt 4,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Projektet styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Geografiska Informationssystem för samhällsplanering, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter GSQ23J.