Kursplan

Samhällsekonomi

Kurskod
GSQ25R
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Samhällsbyggnadsteknik (SQQ)
Ämnesgrupp
Samhällsbyggnadsteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 75%
Samhällsvetenskapliga området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Samhällsbyggnadsteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-11-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-21.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för huvuddragen i den svenska ekonomins utveckling under efterkrigstiden och relatera de ekonomiska förändringarna till den svenska bostadspolitiken
  • Redogöra för fastighetsexploateringsprocessen samt hur de involverade aktörerna påverkar den
  • Använda GIS för att analysera samband mellan ekonomiska processer på olika geografiska nivåer och aktuella planunderlag i en nulägesanalys
  • Granska befintliga översiktliga planer och rådande markexploateringsprinciper i en kommun och utveckla förslag på framtida förändring efter en GIS-analys
  • Tillämpa ekonomisk-geografiska teorier för lokalisering av olika verksamheter och bostäder med hjälp av olika planeringsverktyg

Innehåll

Kursen behandlar hur grundläggande ekonomiska processer formar lokalisering av näringsliv och bostäder. Vidare ger kursen en överblick över hur den svenska ekonomin har påverkats av internationella ekonomiska förändringar samt hur relationen mellan bostadspolitik och generell välfärdspolitik har utformats i Sverige. I projektdelen av kursen tillämpas de metoder som används för att skapa beslutsunderlag för lokalisering av olika verksamheter på nationell, regional och lokal nivå. Effekter av det ekonomiska systemets funktionssätt på exploatering av mark, hållbarhet och resursfördelning är integrerade i kursens projektdel.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (4 högskolepoäng). Skriftlig inlämningsuppgift och seminarium med muntlig redovisning inför övriga deltagare (3,5 högskolepoäng).

Arbetsformer

Första delen av kursen omfattar föreläsningar och avslutas med en skriftlig tentamen. Andra delen av kursen består av ett projektarbete där kursdeltagarna fördjupar sig i utvecklingen av bostäder och näringsliv i en svensk kommun och redovisar sina analyser såväl skriftligt som muntligt vid ett obligatoriskt seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Introduktion till Geografiska Informations System (GIS), 7,5 hp grundnivå, Regional planering 7,5 hp grundnivå och Fysisk planering 5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper