Kursplan

Vetenskaplig metod

Kurskod
GSQ25J
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Samhällsbyggnadsteknik (SQQ)
Ämnesgrupp
Samhällsbyggnadsteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 75%
Samhällsvetenskapliga området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kulturgeografi1
Samhällsbyggnadsteknik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
2G1N
Fastställd
Fastställd 2018-10-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-25.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig förtrogenhet inom vetenskapligt metod. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för olika kvalitativa och kvantitativa metoders användningsområde och utgångspunkter
  • Redogöra för olika kvalitativa och kvantitativa metoder i fråga om materialinsamling, analys och rapportering av resultat
  • Genomföra standardiserad insamling av primärdata
  • Genomföra olika typer av kvalitativa och kvantitativa analyser av empirisk material
  • Kritisk granska analysresultaten från olika metodval och beskriva vilken betydelse metodvalet har för resultaten
  • Göra etiska överväganden vid användning av olika typer av undersökningsmetoder

Innehåll

Kursen behandlar kvalitativa metoder, med inriktning dels mot specifika egenskaper och användningsområden för olika metoder och analysverktyg och dels mot färdighetsövningar i kvalitativ bearbetning och analys. Metoder som kommer beröras under kursen är genomförande och analys av intervjuer, innehålls- och diskursanalys av både texter och bilder samt observationer.
Vidare är kursen inriktad på att göra studenten förtrogen med etablerade kvantitativa metoder för att beskriva och analysera data. Övningar ingår i syfte att stärka färdigheten i att använda olika metoder och att träna studenten att välja rätt metod i förhållande till aktuella problemställningar. Kursen ger också en träning i insamlande av primärdata.

Examinationsformer

Seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter i kvalitativa metoder, 3,5 hp
Seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter i kvantitativa metoder, 4 hp hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
För högre betyg än 3 på kursen krävs högre betyg än 3 på både de kvalitativa och kvatitativa momenten. Slutbetyg utgörs av en sammanvägning av betygen på momenten.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter SQ1003.