Kursplan

Utredning i socialt arbete

Kurskod
GSA2E5
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Socialt arbete (SAA)
Ämnesgrupp
Socialt arbete och social omsorg
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva olika utredningar och handläggningsprocesser som berör vuxna, barn och familjer inom socialt arbete
 • beskriva och utreda barnets sociala situation och särskilda behov utifrån ett utvecklingsteoretiskt perspektiv
 • visa kunskap om samtalsfärdigheter och kommunikation gällande allmänna samtal, barnsamtal och samtal med kommunikationshjälpmedel.

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • utifrån ett brukarperspektiv genomföra olika typer av utredningar inom socialt arbete gällande barn, familjer, personer med missbruks- eller beroendeproblematik, personer med funktionsnedsättning och med behov av särskilt stöd samt äldre med särskilda behov
 • handlägga ärenden från ansökan/anmälan till beslut och insatser
 • tillämpa relevanta författningar och i skrift kunna uttrycka sig på ett enkelt, rättssäkert och konkret sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i vad olika aspekter av intersektionalitet såsom genus, klass, etnicitet och funktionshinder betyder för bedömning av insatser
 • visa insikt om människors olika behov och utvecklingsnivåer i ett livsloppsperspektiv
 • reflektera över mötets betydelse samt vad professionellt bemötande betyder för utredningsprocessen.

Innehåll

Kursen tar upp metoder för utredning och handläggning inom socialt arbete. I kursen behandlas olika tillvägagångssätt vid utredningar i ett brett perspektiv gällande människors behov av stöd och insatser. I kursen fokuseras på utredning, tillgänglighet, brukardelaktighet och utformande av möten i syfte att involvera människor i utredningsprocessen. Fokusområde är bl.a. samtalsfärdigheter, barnsamtal, barns delaktighet samt skydds- och riskbedömningar. Speciella kommunikationshjälpmedel och hjälpmedel behandlas också samt hur intersektionalitet påverkar bemötande och bedömning av insatser.
 • kursen innehåller 1 hp PPU (personlig och professionell utveckling)

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, studiegruppsuppgifter samt individuell hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, studiegruppsuppgifter, hemtentamen, 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Organisation, grupp och samverkan 15 hp, Socialrätt II 7,5 hp, Missbruk och beroende 7,5 hp, samt Familjeperspektiv på socialt arbete 7,5

Övrigt

Kursen ingår i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar GSA27U.