Kursplan

Religionsvetenskap III: Examensarbete för kandidatexamen

Kurskod
GRK2R8
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Religionsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2021-09-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-09-07.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:
 • söka, välja ut och systematiskt, utförligt och kritiskt redogöra för tidigare forskning inom ett avgränsat religionsvetenskapligt tema eller särskild tradition
 • självständigt identifiera och formulera en problemställning och ett syfte som är relevant för det valda forskningsområdet
 • identifiera, reflektera över och förebygga forskningsetiska problem i en egen studie
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
 • genomföra en självständig och systematisk studie med relevant teori- och metodanvändning som vilar på vetenskaplig grund
 • analysera de egna resultaten med hjälp av vald teori
 • diskutera de egna forskningsresultaten i förhållande till resultaten i tidigare forskning
 • presentera den egna vetenskapliga studien i uppsatsform, i enlighet med etablerade akademiska skrivnormer
 • formulera och muntligt framföra konstruktiv kritik på en text skriven av en medstuderande
 • vetenskapligt värdera och bearbeta sin egen text utifrån den kritik som förs fram av opponent och seminarieledare.

Innehåll

I kursen genomförs och presenteras en undersökning i uppsatsform. Examensarbetet skrivs individuellt under handledning och behandlar ett valt fördjupningsområde utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras examensarbetet utifrån en medstuderandes opposition, och den studerande ska i sin tur opponera på en medstuderandes arbete.

Examinationsformer

Kursen examineras genom ett religionsvetenskapligt examensarbete som försvaras vid ett ventileringsseminarium, samt opponering på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är enskilt uppsatsskrivande under obligatorisk handledning, föreläsningar och obligatoriskt ventileringsseminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

 • 156 hp inklusive Religionsvetenskap I, 30 hp, Religionsvetenskap II, 30 hp och Religionsvetenskap III, 6 hp.

Övrigt

Motsvarar delkurs 3 Examensarbete, 15 hp i kursen Religionsvetenskap III med examensarbete för kandidatexamen, 30 hp (RK2033).
Ersätter GRK2P2.