Kursplan

Religionsvetenskap III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

Kurskod
GRK2P4
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Religionsvetenskap (RKA)
Ämnesgrupp
Religionsvetenskap
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-03-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-18.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att förbereda den studerande för religionskunskapsundervisning inom gymnasieskolan.

Delkurser

1.
Religion, identitet och vetenskap i en pluralistisk värld, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över och problematisera intersektionalitetsrelaterade aspekter i religionsvetenskaplig och religionsdidaktisk forskning och praktik
 • redogöra för samt på ett reflekterat sätt diskutera komplexiteten i identitetsformande och meningsskapande processer, för såväl individ som kollektiv, där religion, livsåskådning, livsfrågor och maktaspekter utgör viktiga komponenter
 • redogöra för och problematisera olika synsätt på relationen mellan religion och vetenskap samt andra kontroversiella frågor, samt olika sätt för hur dessa kan diskuteras i ett pluralistiskt samhälle och klassrum
 • diskutera och reflektera över hur normkritiska aspekter kan bidra till en fördjupad förståelse av värdekonflikter i ett samhälle och i klassrum som präglas av mångfald.

2.
Religionsvetenskaplig fördjupning, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • på ett översiktligt och reflekterat sätt redogöra för ett religionsvetenskapligt tema eller särskild tradition av relevans för undervisningsområdet
 • analysera och kritiskt förhålla sig till ett avgränsat religionsvetenskapligt kunskapsfält
 • självständigt identifiera, formulera och redogöra för ett undersökningsbart problem av religionsdidaktisk relevans mot bakgrund av teori inom ämnesområdet
 • reflektera över det identifierade problemets religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska relevans.

3.
Forskningsmetod och analys, 3 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och motivera val av teori och forskningsmetod i förhållande till teorival och forskningsuppgiftens karaktär
 • tillämpa en textanalytisk metod på ett givet och avgränsat religionsvetenskapligt material
 • genomföra och redovisa en mindre undersökning utifrån vald teori och metod.

4.
Uppsats, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • söka, välja ut och systematiskt, utförligt och kritiskt redogöra för tidigare forskning inom ett avgränsat religionsvetenskapligt tema eller särskild tradition
 • självständigt identifiera och formulera en problemställning och ett syfte som är relevant för det valda forskningsområdet
 • identifiera, reflektera över och förebygga forskningsetiska problem i en egen studie
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
 • genomföra en självständig och systematisk studie med relevant teori- och metodanvändning som vilar på vetenskaplig grund
 • analysera de egna resultaten med hjälp av vald teori
 • diskutera de egna forskningsresultaten i förhållande till resultaten i tidigare forskning
 • reflektera över de egna forskningsresultatens relevans för undervisning i religionskunskap
 • presentera den egna vetenskapliga studien i uppsatsform, i enlighet med etablerade akademiska skrivnormer
 • formulera och muntligt framföra konstruktiv kritik på en text skriven av en medstuderande
 • vetenskapligt värdera och bearbeta sin egen text utifrån den kritik som förs fram av opponent och seminarieledare.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Religion, identitet och vetenskap i en pluralistisk värld, 6 högskolepoäng

Delkursen behandlar religionsvetenskapliga perspektiv på religion, identitet och vetenskap i ett pluralistiskt samhälle och klassrum. Delkursen tar utgångspunkt i intersektionalitetsteori som berör samspelet mellan olika sociala kategorier såsom religionstillhörighet, livsåskådning, kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Dessutom utforskas unga människors meningsskapande och livsfrågor. Vidare studeras olika sätt att se på relationen mellan religion och vetenskap, samt andra kontroversiella frågor som skapar debatt i det pluralistiska klassrummet, liksom olika sätt att diskutera dessa.

2.
Religionsvetenskaplig fördjupning, 6 högskolepoäng

Delkursen utgörs av en individuell läskurs som ger fördjupning i ett forskningsfält av relevans för religionskunskapsundervisning. Det alternativ som väljs är avsett att knyta an till ett ämnesområde som kan behandlas i ett uppsatsarbete.

3.
Forskningsmetod och analys, 3 högskolepoäng

Delkursen innehåller en fördjupning och tillämpning av teori och forskningsmetoder som används inom religionsvetenskaplig forskning. Delkursen innehåller också en fördjupning och tillämpning av textanalytiska metoder.

4.
Uppsats, 15 högskolepoäng

I delkursen genomförs och presenteras en undersökning i uppsatsform. Uppsatsen skrivs individuellt under handledning och behandlar ett valt fördjupningsområde utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv. Vid ett avslutande seminarium granskas och diskuteras uppsatsen utifrån en medstuderandes opposition, och den studerande ska i sin tur opponera på en medstuderandes arbete.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, uppsats samt opponering på en medstuderandes uppsats samt försvar av den egna uppsatsen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är litteraturstudier, föreläsningar, obligatoriska seminarier samt uppsatshandledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 24 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Religion, identitet och vetenskap i en pluralistisk värld - 6 hp
Modul 2: Religionsvetenskaplig fördjupning - 6 hp
Modul 3: Forskningsmetod och analys - 3 hp
Modul 4: Uppsats - 15 hp

Förkunskapskrav

 • Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp och Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter GRK2CD.