Kursplan

Skolväsendets historia

Kurskod
GPG2N7
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-04.
Reviderad
Reviderad 2021-03-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-03-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikt i framväxten av grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom att redogöra för och ange utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska argument som kan förklara denna framväxt
  • redogöra för aktuell politisk styrning och organisation av dagens skolväsende, med särskild tonvikt på grundskolans senare år och gymnasieskolan
  • visa kännedom om lärarutbildningen som en politisk konstruktion
  • visa förmåga att inta ett vetenskapligt förhållningssätt i samband med studierna
  • visa förmåga att använda estetiska uttrycksformer
  • visa förmåga att hantera digitala verktyg i samband med studierna
  • visa förmåga att samverka med medstuderande
  • visa förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.

Innehåll

Kursens övergripande innehåll kretsar kring frågan Varför skola? och i centrum är skolans historiska framväxt samt grundskolans och gymnasieskolans styrning och organisation utifrån ideologiska, juridiska och ekonomiska aspekter. Utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter och tolkningar betraktas i förhållande till olika samhälleliga kontexter. Ämneslärarutbildningens innehåll och ambitioner belyses på motsvarande sätt. Demokratibegreppet behandlas och relateras till styrningen av den svenska skolan med särskilt beaktande av idén om en likvärdig skola.

Examinationsformer

Skriftlig hemtentamen, produktion av en gestaltande uppgift samt aktivt deltagande i seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är seminarier med muntligt deltagande och tillhörande skriftliga uppgifter, föreläsningar och studiegruppsarbete. Seminarier och arbete i studiegrupper är obligatoriska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
  • Hemtentamen, gestaltande uppgift, seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 6c/A6c eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För kursen krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen motsvarar/överlappar PG1052.