Kursplan

Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass

Kurskod
GPG2N6
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-04.
Reviderad
Reviderad 2021-03-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-03-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över förskolans styrdokument och undervisning i ett historiskt och läroplansteoretiskt perspektiv
  • redogöra för teorier om pedagogiskt ledarskap i ett interkulturellt, relationellt och yrkesetiskt perspektiv
  • visa förmåga att observera och reflektera över förskollärarens betydelse för barns möjlighet till utveckling och lärande i ett didaktiskt perspektiv
  • visa grundläggande förmåga till vetenskapligt skrivande.

Innehåll

Kursen startar i förskolans samhällsuppdrag och framväxt där förskollärarens pedagogiska ledarskap diskuteras ur ett historiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. Vidare problematiseras och diskuteras förskollärarens pedagogiskt ledarskap utifrån ett interkulturellt, relationellt och yrkesetiskt perspektiv. I kursen behandlas förskollärarens betydelse för barns möjligheter till utveckling och lärande i ett didaktiskt perspektiv. Den studerande ges möjlighet att lyfta fram etiska och didaktiska frågor, tankar och problem kopplade till omsorg och undervisning. Frågorna problematiseras med hjälp av kursens litteratur och gällande styrdokument.

Examinationsformer

Examinationer sker genom aktivt deltagande i seminarier, muntlig redovisning samt skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, seminarier och workshops.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar/överlappar GPG2DT, 15 hp.