Kursplan

Verksamhetsförlagd utbildning 2 - KPU

Kurskod
GPG2GQ
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Verksamhetsförlagd utbildning, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-04-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-01-18.
Reviderad
Reviderad 2020-06-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-06-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa sådana ämnesteoretiska kunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för att bedriva undervisning anpassad efter såväl elevgruppens som den enskilde individens utveckling och verksamhetens mål
  • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för elevernas lärprocess och den pedagogiska verksamheten
  • observera, analysera, bedöma och dokumentera elevers lärande och utveckling i förhållande till undervisningens mål
  • visa förmåga att, i överensstämmelse med skolans värdegrund, leda, samarbeta samt utveckla goda relationer i undervisningen
  • ändamålsenligt och kritiskt utifrån ämnesdidaktiska överväganden använda digitala verktyg i undervisningen
  • visa förmåga att självständigt diskutera och analysera den egna undervisningen, såväl i tal som i skrift, samt argumentera för val av innehåll och arbetsformer

Innehåll

I kursen integreras de tidigare utvecklade ämneskunskaperna med det utbildningsvetenskapliga kärninnehåll som studerats under de föregående kurserna genom att omsättas i pedagogisk praktik. Kursen består därför av verksamhetsförlagd utbildning som varvas med teoretiska studier och seminarier för att de studerande ska kunna utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till såväl ämnesundervisningen som till sin egen utveckling mot ett professionellt lärarskap. Innehållet formas således i mötet mellan didaktikens teorier och modeller och de studerandes erfarenheter under sin egen ämnesundervisning. Kursen behandlar kollegialt lärande samt att i den egna undervisningen genomföra grupparbete och bedömning.

Examinationsformer

Den studerande bedöms fortlöpande under den verksamhetsförlagda utbildningen, genom presentation och diskussion av seminarieuppgifter samt genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsrapportering:
  • Muntliga och skriftliga redovisningar, verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp.

Förkunskapskrav

  • Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU, 7,5 hp, Didaktik och ledarskap - KPU, 7,5 hp, Skolans samhällsuppdrag - KPU, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Kompletterande pedagogiskt utbildning - KPU. Kursen motsvarar PG2065.

Student som underkänts i mål knutna till kursens verksamhetsförlagda utbildning har rätt att genomgå ytterligare en VFU-period, dock inte fler än två sammanlagt.

Som riktmärke ska den studerande planera och genomföra undervisning motsvarande minst fem klocktimmar i veckan. Självständig undervisning ska genomföras i ett eller två av den studerandes undervisningsämnen. Undervisningsämne är ett av de ämnen den studerande har med sig från de ämnesteoretiska studierna.