Kursplan

Didaktik och ledarskap - KPU

Kurskod
GPG2DK
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogiskt arbete (PGA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens teorier och modeller
  • utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med andra, planera undervisning med hänsyn till elevers olika förutsättningar
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande som stöd i den pedagogiska verksamheten
  • argumentera för egna didaktiska val i samband med planering av ämnesundervisning
  • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv
  • utifrån gällande läroplan kritiskt reflektera över undervisningsämnet i förhållande till olika ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska perspektiv
  • reflektera över de egna ämneskunskapernas relation till undervisningsämnets syfte och centrala innehåll i styrdokumenten.

Innehåll

I kursen fokuseras det pedagogiska ledarskapet i ett yrkesetiskt perspektiv. Olika ledarstilar diskuteras och problematiseras i ljuset av ämneslärarens yrkesroll i en målstyrd skola. Kursen behandlar teorier om pedagogiskt ledarskap där den studerande reflekterar över sin egen utveckling till ämneslärare. I kursen studeras respektive undervisningsämnes relevanta styrdokument ur ett ämnesdidaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. De studerande ges möjlighet att reflektera över den egna ämneskompetensen i relation till skolans styrdokument. Didaktiska frågor och utmaningar lyfts fram, preciseras och diskuteras med hjälp av såväl didaktisk teoribildning som skolans styrdokument.

Examinationsformer

Kursen examineras genom presentation och diskussion av seminarieuppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, studiegruppsträffar samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Muntliga och skriftliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning - KPU. Kursen motsvarar PG1075.

Undervisningsämne är ett av de ämnen den studerande har med sig från de ämnesteoretiska studierna.