Kursplan

Ekonomi- och verksamhetsstyrning för personalvetare

Kurskod
GPA2CM
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-30.

Lärandemål

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande ekonomistyrningsterminologi.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning användbara inom det personalekonomiska området med särskild vikt på investeringskalkylering samt budgetering (1)
  • redogöra för olika typer av nyckeltal inom ekonomistyrning (2).

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (3)
  • välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter (4).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens roll i samhället och sammanhörande etiska aspekter (5).

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning med fokus på budgetering och resultatplanering. Vidare behandlas hur man praktiskt kan tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten utifrån ledningsperspektiv, ägarperspektiv och medarbetarperspektiv.

Examinationsformer

Delmoment 1 (examinerar mål 1, 2, 3): Individuell skriftlig salstentamen, 4 hp
Delmoment 2 (examinerar mål 4): Skriftlig gruppuppgift, 2,5 hp
Delmoment 3 (examinerar mål 5): Seminarium med individuell inlämningsuppgift, 1 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
På de olika delmomenten kan något av följande betyg erhållas:
Delmoment 1: U-VG
Delmoment 2 och 3: U-G

För betyget Väl godkänd krävs betyget Väl Godkänd på delmoment 1.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.
Kan ej tillgodoräknas i en examen samtidigt som kursen PA1024, Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare.

Ersätter PA1049.

Summary in English

The course addresses basic concepts of management accounting. Upon completion of the course, students should be able to understand the basic concepts of management accounting, while special emphasis is put on the ability to conduct a basic performance analysis. Students should also be able to assess performance in the field of HR of a firm or an organization.