Kursplan

3D-printing översiktskurs

Kurskod
GMT2WL
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp
Maskinteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-06-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-06-08.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • skapa en CAD-modell utifrån en designidé
  • redogöra för olika dataformat, deras ursprung, fördelar och nackdelar samt konvertera en CAD-modell till lämpligt format.
  • identifiera designvillkor och redogöra för nödvändiga inställningar och begränsningar inom 3D-printing
  • redogöra för 3D-skrivarens ingående delar och hur dessa samverkar.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande terminologi och begrepp inom 3D-printing. Olika dataformat, dess fördelar och nackdelar behandlas. För att kunna skapa enklare 3D-modeller introduceras 3D CAD-modellering. Olika begränsningar för systemet diskuteras och tillämpas i designprojekt. En 3D-skrivares ingående komponenter och hur dessa samverkar behandlas.

Examinationsformer

  • Dugga
  • Inlämningsuppgifter

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner och praktiska moment.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

  • Dugga, 1 hp, U-G
  • Inlämningsuppgift, 1 hp, U-G
  • Inlämningsuppgift, 5,5 hp, U-5

För att erhålla betyget 5 på hela kursen skall duggan och inlämningsuppgift 1 vara godkända och inlämningsuppgift 2 uppnå betyget 5

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet