Kursplan

Konstruktionsprojekt

Kurskod
GMT224
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Maskinteknik (MTA)
Ämnesgrupp
Maskinteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-02-15.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-07-01.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Bedöma om en produktionsspecifikation är tillräcklig för att styra konstruktionsarbete
  • Skapa konstruktioner som kan anses uppfylla aktuell produktspecifikation
  • Kontinuerligt värdera mängden arbete som återstår i en konstruktionsprocess
  • Motivera och värdera de val som görs i kontruktionsarbete
  • Värdera slutproduktens uppfyllande av specifikationen, och dra slutsatser av arbetets genomförande
  • Skriftligt redovisa arbete

Innehåll

Studenten ska konstruera en produkt som antingen är presenterad av en extern organisation, ett förslag från högskolan eller en egen idé. En produkt kan i detta fall även vara en del av en mer komplex produkt. Det första steget är att säkerställa att det finns en specifikation över produkten som innehåller alla krav som ska uppfyllas. Därefter ska arbetet planeras, och rapporteras muntligt med jämna mellanrum. Då ska det även framgå hur mycket arbete som bedöms återstå, och hur väl arbetet löpande dokumenteras vad gäller de utredningar, beräkningar, val mm som görs. Slutligen utvärderas hela projektet.

Examinationsformer

Kravspecifikation 1 hp
Statusrapportering 1 hp
Skriftliga rapporter 5,5 hp

Arbetsformer

Praktiskt arbete

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Minst 90 hp inom ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik eller motsvarande kunskaper
  • Maskinelement 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För att erhålla progression och stegvis komma närmare utbildningsprogrammets mål utgår denna kurs ifrån att studenterna har med sig kunskaper motsvarande föregående kurser inom programmet.