Kursplan

Konceptutveckling inom medieproduktion för Ljud- och musikproduktion

Kurskod
GLP2NK
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • utveckla ett mediekoncept som inbegriper såväl innehåll och form som arbetsformer, där audiovisuell produktion ingår
  • redovisa och diskutera de grundläggande tekniska, organisatoriska, juridiska, ekonomiska och etiska frågeställningar som ett nytt mediekoncept innebär
  • tillämpa de praktiska rutiner som krävs för att skapa nödvändig dokumentation för ett mediekoncepts genomförande som projekt
  • audiovisuellt presentera och marknadsföra idéer om mediekonceptet till tänkta kunder utifrån branschmässiga villkor.

Innehåll

Kursen behandlar konceptutvecklingsprocesser utifrån designteoretiska utgångspunkter. Omvärldsanalys, idégenerering och konceptutveckling för medieprojekt studeras. I mediekonceptets utveckling ingår det även att planera, budgetera och behandla avtalsfrågor. Kursen berör även aktuella marknadsvillkor för medieproduktioner i relation till olika samhällssektorer.
Under kursen utvecklas ett mediekoncept utifrån en idé, på studentens initiativ, fram till ett konceptförslag. Konceptutvecklingsprocessen beskrivs och problematiseras i relation till etablerade professionella yrkesroller. Idéer och koncept presenteras genom s.k. “pitch“ inför en tänkt kund eller samarbetspartner.

Examinationsformer

Modul 1 examineras genom muntliga presentationer samt en pitch av ett konceptförslag.
Modul 2 examineras genom presentationer av audiovisuella prototyper.
Modul 3 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Modul 4 examineras genom en skriftlig projektplan.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och ett grupparbete med handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1, 2 och 3.

Betygsrapportering:
Modul 1: Konceptpresentation och pitch - 2 hp
Modul 2: Audiovisuell prototyp - 2,5 hp
Modul 3: Konceptutvecklingsprocessen - 1,5 hp
Modul 4: Projektplan - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion