Kursplan

Ljudskapande till rörliga bilder

Kurskod
GLP2KH
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-11-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-11-06.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för ljudläggningens tekniska sidor och berättande funktioner
  • genomföra och redovisa en skriftlig filmljudsanalys
  • planera, genomföra och redovisa en ljudläggning till en förelagd filmsekvens.

Innehåll

Kursen behandlar ljudläggning till rörliga bilder som en både teknisk och skapande process. I kursen ingår moment om ljudläggningspraxis med avseende på ljudens berättande funktioner. Studenten analyserar självständigt en egenvald filmsekvens. Vidare genomför studenten en ljudläggning till en förelagd filmsekvens.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en praktisk tentamen, en skriftlig analysuppgift samt en ljudläggningsproduktion med tillhörande dokumentation.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier och en handledd ljudläggningsproduktion.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

Betygsrapportering:
Modul 1: Ljudskapande i teori och praktik - 3 hp
Modul 2: Produktionsprojekt - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Radioproduktion, 7,5 hp, Grundnivå

Övrigt

Ersätter GLP29S.