Kursplan

Audiovisuell komposition

Kurskod
GLP23A
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-06-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-06-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa en utvecklad förmåga att hantera ett urval digitala verktyg för inspelning och bearbetning av ljud och bild
  • diskutera principer för audiovisuell komposition
  • diskutera och tillämpa audiovisuella designprocesser
  • självständigt planera, genomföra och redovisa en audiovisuell komposition
  • reflektera över estetiska och etiska aspekter relaterade till audiovisuell komposition
  • beskriva, analysera och reflektera över egna och andras audiovisuella kompositioner.

Innehåll

I kursen presenteras, diskuteras och prövas begrepp och metoder relaterade till den audiovisuella kompositions- och designprocessen. En fördjupning görs inom området ljud- och bildlära. Studenten genomför en tematiserad audiovisuell komposition i genren visual music. I uppgiften ingår också ett muntligt och skriftligt redovisat reflektionsarbete som omfattar både egna och andras audiovisuella kompositioner. I kursen värderar och diskuterar studenten ett produktionsprojekt som utförts av en kurskamrat.

Examinationsformer

Kursen examineras genom en skriftlig reflektionsuppgift, en praktisk tentamen i form av en enklare produktionsuppgift, en audiovisuell gestaltning samt en estetiskt och etiskt reflekterande analys.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs genom obligatoriska seminarier samt genom föreläsningar, laborationer och eget produktionsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

En förutsättning för betyget Väl godkänd är att de examinerande uppgifterna lämnas in inom föreskriven tid.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 9 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Ljud- och bildlära - 6 hp
Modul 2: Audiovisuell komposition - 6 hp
Modul 3: Konstnärsporträtt - 3 hp

Förkunskapskrav

  • 15 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion

Övrigt

Ersätter LP1083.