Kursplan

Kinesiska III med didaktisk inriktning

Kurskod
GKI27J
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-03-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-04.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att stärka och vidareutveckla den studerandes språkfärdighet i kinesiska. Kursen ämnar även att fördjupa den studerandes kunskap om språket på en vetenskaplig nivå, vilket förbereder den studerande för sin framtida profession som språklärare.

Delkurser

1.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 3, 10 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • kommunicera med infödda kinesiska talare om vardagliga ämnen
 • läsa och förstå kortare autentiska kinesiska texter
 • skriva korta argumenterande texter om vardagliga ämnen
 • behärska ett varierat ordförråd inklusive några av de vanligaste idiomatiska uttrycken
 • reflektera kring den kinesiska meningsbyggnaden och dess inflytande på undervisningen och inlärandet av språket.

2.
Modern litteratur, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • läsa och förstå korta skönlitterära texter på kinesiska
 • använda ett relevant ordförråd för aktuella ämnen
 • identifiera och diskutera argument och teman i de skönlitterära texterna
 • på kinesiska skriftligt redovisa en enkel analys av skönlitterära kinesiska texter
 • didaktiskt reflektera kring hur skönlitterära texter kan användas för undervisning i kinesiska.

3.
Kinesisk lingvistik, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • använda sig av ett grundläggande kinesiskt ordförråd i samband med översättning från kinesiska till svenska och vice versa
 • definiera grundläggande lingvistiska begrepp som är relevanta för kinesiska
 • förklara den kinesiska ordbildningen med avseende på morfem, suffix och affix, samt kinesiskans viktigaste ordklasser
 • analysera kinesiska meningars struktur med hjälp av lingvistisk terminologi och jämföra kinesiska meningsstrukturer med engelska respektive svenska motsvarigheter
 • självständigt analysera enkla kinesiska lingvistiska data.

4.
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp och aktuell forskning i kinesisk språkdidaktik
 • kritiskt granska olika didaktiska metoder som används i undervisning av kinesiska som främmande språk
 • identifiera de vanligaste svårigheterna och utmaningarna som svenskspråkiga elever har när det gäller att lära sig kinesiska
 • reflektera kring lärarens roll, interkulturell kompetens och digital kompetens i undervisningen av kinesiska som främmande språk.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser.

Delkurser

1.
Muntlig och skriftlig språkfärdighet 3, 10 högskolepoäng

Under delkursens gång läser och diskuterar den studerande material i varierade teman på målspråket. Den studerande utvecklar även sin grammatiska kunskap och vokabulär samt att framföra sina åsikter på ett mer öppet och effektivt sätt.

2.
Modern litteratur, 7,5 högskolepoäng

Delkursen ger en introduktion till den kinesiska 1900-talslitteraturen genom utvalda korta skönlitterära verk. I delkursen utvecklar den studerande grundläggande kunskap om kinesisk litteratur och bekantar sig även med det kinesiska språket som används i litteraturen. Genom seminariediskussioner och skriftliga reflektioner fördjupar den studerande sin kunskap, förståelse och uppfattning om kinesisk litteratur.

3.
Kinesisk lingvistik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen ger en introduktion till kinesisk lingvistik med fokus på morfologi och syntax. Den studerande tränas i att analysera kinesiska ord och meningar, samt att ackumulera kinesisk vokabulär med avseende på kinesisk lingvistik. Under seminariediskussioner och skriftliga uppgifter kommer den studerande att utveckla sin förmåga att lära sig kinesiska och att göra enklare undersökningar relaterat till kinesisk lingvistik.

4.
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 högskolepoäng

I delkursen studeras flera aspekter kring undervisning i kinesiska. Diskussion och reflektion kring didaktiska frågor står i centrum. Kursen behandlar didaktiska metoder, svenskspråkiga elevers utmaningar och lärares interkulturell kompetens. Den studerande tränas i att reflektera kring olika didaktiska metoder som används vid undervisning i kinesiska som ett främmande språk.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt en muntlig tentamen och en skriftlig tentamen.
Delkurs 2
examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt ett skriftligt PM.
Delkurs 3
examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt ett skriftligt PM.
Delkurs 4
examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, muntliga presentationer och diskussioner samt skriftliga reflekterande texter och ett skriftlig PM.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är obligatoriska seminarier och föreläsningar. Undervisning sker på kinesiska, svenska och engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig och skriftlig språkfärdighet 3 - 10 hp
Modul 2: Modern litteratur - 7,5 hp
Modul 3: Kinesisk lingvistik - 7,5 hp
Modul 4: Ämnesdidaktik för kinesiska - 5 hp

Förkunskapskrav

 • Kinesiska I med didaktisk inriktning, 30 hp och Kinesiska II med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive delkurserna Skriftlig språkfärdighet 2 och Språkdidaktik 2 A eller Språkdidaktik 2 B

Övrigt

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola.

För nätbaserad kurs krävs att studenten har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.