Kursplan

Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik

Kurskod
GJP23X
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.
Reviderad
Reviderad 2019-03-06.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-03-06.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • formulera en tydlig projektbeskrivning med relevant teorianknytning och metoddiskussion, för ett genomförbart forskningsprojekt relaterat till det japanska språket, litteraturen eller kulturen
  • sammanställa för projektet relevant material och utföra en kritisk granskning av detta
  • skriva olika former av akademisk text, som ett abstract, en recension, en populärvetenskaplig sammanfattning och en vetenskaplig artikel
  • redogöra för grundläggande forskningsmetodik inom lingvistik, kulturantropologi, översättningsvetenskap och litteraturvetenskap, i ett japanskt sammanhang
  • i detalj analysera de argument som används i vetenskapliga texter på japanska och diskutera dessa arguments styrkor och svagheter
  • diskutera och förklara begreppen plagiat och akademisk hederlighet
  • ge konstruktiv kritik på någon annans arbete och bemöta andras kritik sakligt.

Innehåll

I kursen studeras olika exempel på grundläggande forskningsmetodik som är vanligt förekommande inom forskning om det japanska språket, kulturen och litteraturen. Utifrån dessa exempel formulerar studenterna ett antal idéer till forskningsprojekt. De väljer sedan en av dessa, om vilken de skriver en detaljerad projektbeskrivning, ett abstract och en populärvetenskaplig sammanfattning. Vidare skriver de recensioner av ett antal vetenskapliga artiklar och övar på så sätt sin förmåga att diskutera innehållet i vetenskaplig text.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författandet av en projektbeskrivning och ett antal skriftliga inlämningsuppgifter, samt genom konstruktivt deltagande i handledning och seminarier. Projektbeskrivningen ventileras vid ett seminarium där den granskas av de medstuderande. Den ska skrivas på engelska och ska ha en längd på omkring 2000-3000 ord.

Arbetsformer

Som undervisningsspråk används engelska och i förekommande fall svenska. Undervisningen sker i form av handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Betygsrapportering:

  • Modul 1: Recensioner (9 hp)
  • Modul 2: Projektbeskrivning (6 hp)

Förkunskapskrav

  • 120 hp på grundnivå, varav minst 45 hp inom ämnet japanska, inklusive två av kurserna Japanska IV: Haiku och texttolkning, 15 hp; Japanska IV: Introduktion till lingvistik, 15 hp; Japanska IV: Introduktion till översättning, 15 hp; Japanska IV: Kulturantropologi, 15 hp; Japanska: Modern och nutida litteratur, 15 hp; Japanska V: Översättningens praktik, 15 hp

Övrigt

Ersätter JP2008.