Kursplan

Italienska A: Kultur och samhälle, de italienska öarna

Kurskod
GIT2KF
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-11-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-11-05.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på italienska kunna:

  • redogöra för och diskutera huvuddragen i Italiens geografi, historia, kultur, samhällsliv och statsskick
  • redogöra för och diskutera hur de italienska öarna särskiljer sig geografiskt, historiskt, kulturellt och samhällsmässigt från det övriga landet.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala aspekter i italiensk geografi, historia, kultur och statsskick samt diskuterar hur de italienska öarna särskiljer sig från det övriga landet. Tonvikten läggs främst vid de senaste århundradena genom studier av valda sakprosatexter, tidningsartiklar och audiovisuellt material.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande under seminarier, muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där studenten ska delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. Undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 2 och 3.

Betygsrapportering:
Modul 1: Aktivt deltagande i seminarier och muntliga redovisningar - 2 hp
Modul 2: Skriftliga inlämningsuppgifter - 2 hp
Modul 3: Avslutande skriftlig tentamen - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 2/A2 (inkl italienska 3) eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på Svenska och Engelska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Undervisningen är nätbaserad och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det kräver att studenten har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en fristående webbkamera.