Kursplan

Portfolio

Kurskod
GIK22T
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-04-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-07-16.

Lärandemål

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • skapa en digital portfolio syftande till att effektivt och sakligt profilera avsändaren
  • skriftligt och muntligt motivera sin personliga profil och portfolio
  • skapa digitalt material som kommunicerar avsändarens kompetenser genom grafisk formgivning, medvetet urval av innehåll samt för ändamålet anpassade texter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • kritiskt diskutera andras personliga profil och portfolio utifrån avsett syfte
  • motivera tillämpad strategi vid utveckling av personlig profil och grafisk portfolio
  • reflektera kring tänkbara strategier för att effektivt profilera avsändaren i sociala medier
  • värdera sitt behov av ytterligare kunskap och färdigheter.

Innehåll

I denna kurs utvecklar studenten genom kreativt idéarbete tillsammans med övriga kursdeltagare en personlig profil. Med den personliga profilen som grund skapas sedan en digital grafisk portfolio. Genom återkommande diskussioner och reflektioner utforskar studenten sin egen yrkesprofil och strategier för att effektivt profilera sig själv utifrån avsett syfte, både genom eget grafiskt profilmaterial och en digital portfolio, men även via sociala medier.

Studenten tillämpar tidigare förvärvade kunskaper inom grafisk design samt informatik för att visuellt och i text kommunicera sina egna kompetenser vid skapande av den digitala portfolion. Utöver den grafiska portfolion skapar studenter ytterligare profilmaterial som anses förmedla studentens yrkesprofil och kompetenser till avsedd målgrupp.

Genom återkommande seminarier tränas studenten i att både muntligt och skriftligt kritiskt diskutera och motivera sin egen och andras grafiska profiler och portfolior. Individuella skriftliga inlämningsuppgifter förekommer.

På seminarium får studenten dessutom aktivt reflektera kring och motivera sin strategi vid utveckling och skapande av sin egen personliga profil. Under diskussionerna värderar studenten även sitt behov av fortsatta kunskaper och färdigheter, och redogör samtidigt för vilka strategier som anses lämpliga för att i framtiden fortsätta utvecklas inom området.

I kursen ingår även ett projektarbete i grupp där studenten tillsammans med övriga kursdeltagare gemensamt planerar, marknadsför och genomför en avslutande examensutställning. Utöver examensutställningen avslutas kursen med en muntlig och visuell presentation av studentens personliga profil och portfolio.

Examinationsformer

Inlämningsuppgift och obligatoriskt seminarium, 1 hp.
Visuell, muntlig och skriftlig presentation, 6,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, enskilda inlämningsuppgifter samt grupparbete.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Inlämningsuppgift och obligatoriskt seminarium U-G.

Förkunskapskrav

  • Bildbehandling 1 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
  • Webbdesign 2, 7,5 hp grundnivå eller motsvarande kunskaper
  • Reklamdesign, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Bedömningar av respektive prestation sker endast under den tidsperiod som framgår av presenterad studiehandledning.
Ersätter GT1043.