Kursplan

Fördjupning inom styrkelyftstränarskap

Kurskod
GIH2ZK
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-12-12.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utifrån relevant forskning sammanställa kunskapsläget inom ett avgränsat styrkelyftsrelaterat idrottsvetenskapligt område
  • utifrån sammanställningen formulera ett relevant syfte för en tänkt undersökning inom styrkelyft.

 

Innehåll

Som en förberedelse inför examensarbetet fördjupar sig den studerande inom ett avgränsat styrkelyftsrelaterat idrottsvetenskapligt område där den studerande kritiskt granskar och värderar forskning inom det valda området. Utifrån granskningen identifierar den studerande en kunskapslucka som sedan ligger till grund för formulering av ett undersökningsbart syfte.

Examinationsformer

  • Skriftlig inlämningsuppgift

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Fördjupning inom Styrkelyftstränarskap - 5 hp | U–VG

Behörighet

  • 30 hp idrotts- och hälsovetenskap

Övrigt

Kursen ges på distans.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.