Kursplan

Humanbiologi 1 (VAL)

Kurskod
GIH2ZC
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-12-12.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv med fokus på undervisning i träningslära samt i relation till idrottens former och uttryck
 • redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom träningslära samt designa träningsupplägg som grundar sig i humanbiologisk kunskap
 • diskutera möjligheter för, och på en grundläggande nivå använda, digital teknologi relevant för undervisning i humanbiologi.

Innehåll

 • Grundläggande anatomi och fysiologi (cirkulation, respiration, rörelseorganen)
 • Människokroppens anpassning vid olika former av fysisk aktivitet
 • Träningslära
 • Idrottsskador
 • HLR

Examinationsformer

 • Tentamen
 • Skriftliga och muntliga analyser av studiebesök
 • Träningsupplägg.

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Tentamen, skriftliga och muntliga analyser av studiebesök, och träningsupplägg. - 7,5 hp | U–VG

Behörighet

 • Antagen till VAL-utbildning

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.