Kursplan

Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning

Kurskod
GIH2M3
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Idrottsliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-02-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-10.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper i idrotts- och hälsovetenskap med fokus på didaktiska frågeställningar och en inkluderande undervisning.

Delkurser

1.
Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 1, 2 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • delta i hälsoarbete i skolan och inom ämnet idrott och hälsa
 • tillämpa strategier för promotivt inkluderande hälsoarbete i skolmiljö.


2.
Friluftsliv med didaktisk inriktning 1, 4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa färdighet i och förtrogenhet med friluftslivstekniker i olika sammanhang och miljöer för sommarinriktat friluftsliv
 • pröva, analysera och värdera sommarinriktat friluftsliv som rörelsekultur ur ett normkritiskt perspektiv i relation till olika målgrupper och miljöer
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning i sommarinriktat friluftsliv i relation till skolans styrdokument i idrott och hälsa
 • identifiera och värdera aspekter som är karaktäristiska för den utemiljö som det sommarinriktade friluftslivet bedrivs i
 • analysera och värdera olika friluftsstilar utifrån ett hälso- och hållbarhetsperspektiv.

3.
Mål- och nätspel med didaktisk inriktning, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och diskutera den kulturella framväxten gällande olika mål- och nätspel och deras relation till skolans styrdokument i idrott och hälsa
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning inom mål- och nätspel i relation till skolans styrdokument i idrott och hälsa
 • kritiskt analysera och reflektera över aktuell forskning inom mål- och nätspel samt göra ämnesdidaktiska värderingar av forskningen
 • skapa och anpassa olika former av mål- och nätspel i relation till olika målgrupper genom att beakta didaktiska, inkluderande och normkritiska perspektiv
 • pröva, analysera och värdera mål- och nätspelets möjligheter för utveckling av spel- och rörelseförmåga.

4.
Rörelse, rytm och dans med didaktisk inriktning, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • pröva, analysera och värdera dansens möjligheter för utveckling av rörelseförmåga och estetisk förmåga
 • skapa rörelser, följa givna rörelser samt uttrycka sig i relation till musikens puls, rytm och karaktär
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning som synliggör och utmanar normer inom expressiv och kulturell dans
 • kritiskt analysera, pröva och omsätta aktuell forskning och teorier som behandlar undervisning och lärande i rörelse och dans.

5.
Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära med didaktisk inriktning, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • pröva, analysera och värdera ergonomisk anpassning av rörelser i olika situationer
 • redogöra för samt diskutera arbetsmiljöaspekter för lärare i idrott och hälsa och hur idrottslärare kan bedriva ett hållbart arbetsmiljöarbete
 • redogöra för människors varierande näringsbehov och energiförbrukning
 • analysera och problematisera diskurser om kost i olika kontexter.

6.
Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 2, 4 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och problematisera hälsobegreppet och dess betydelse på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • analysera och diskutera skolämnet idrott och hälsas roll i relation till samhällets dominerande hälsodiskurser, nationellt såväl som internationellt
 • redogöra för och diskutera hälsoarbete i skolan inom ämnet idrott och hälsa samt värdera strategier för promotivt inkluderande hälsoarbete i skolmiljö
 • bearbeta och analysera kvantitativa och kvalitativa data inom det hälsopedagogiska området.

7.
Friluftsliv med didaktisk inriktning 2, 1,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa färdighet i och förtrogenhet med friluftstekniker och säkerhetsaspekter i olika sammanhang och miljöer vid vinterinriktat friluftsliv
 • röra sig allsidigt och ändamålsenligt i rörelseformer och sammanhang inom vinterinriktat friluftsliv med relevans för professionsutövandet

Innehåll

Kursen består av sju delkurser.

Delkurser

1.
Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 1, 2 högskolepoäng

I delkursen praktiseras och diskuteras strategier för promotivt och inkluderande hälsoarbete i skolan.

2.
Friluftsliv med didaktisk inriktning 1, 4,5 högskolepoäng

Sommarinriktat friluftsliv i olika miljöer studeras, prövas och värderas. Delkursen behandlar bland annat lägerliv och vandring samt paddling, simning och säkerhetsaspekter i och vid öppen sjö. Den studerande planerar, genomför och utvärderar friluftsundervisning som beaktar social klass, kön, etnicitet, funktionsnedsättning och normer. Vidare behandlas olika friluftsstilar som en konsekvens av relationen mellan människa och natur, platsens betydelse samt hälso- och hållbarhetsperspektiv inom sommarinriktat friluftsliv.

3.
Mål- och nätspel med didaktisk inriktning, 6 högskolepoäng

I delkursen behandlas fördjupad ämneskunskap såväl som ämnesdidaktik och metodik inom olika mål- och nätspel. Mål- och nätspelens kulturella framväxt och deras relation till styrdokument är centrala i delkursen. Vidare behandlas didaktiska, inkluderande och normkritiska perspektiv inom mål- och nätspel. Etablerade modeller inom mål- och nätspel prövas och diskuteras.

4.
Rörelse, rytm och dans med didaktisk inriktning, 6 högskolepoäng

I delkursen utforskas olika möjligheter att röra sig till musikens puls, rytm och karaktär. Den studerande får skapa och genomföra olika former av expressiv dans. Delkursen behandlar även dans som kulturell form vilket bland annat inbegriper olika typer av pardans. I syfte att främja rörelseförmåga och kreativitet studeras, prövas och värderas inkluderande undervisning som också ger möjlighet att uppmärksamma och utmana normer i dansens olika rörelsekulturer. Den studerande får, genom fältstudier, observera och analysera undervisning i dans. Aktuell forskning och teorier som behandlar undervisning och lärande i rörelse och dans analyseras, prövas, omsätts och diskuteras.

5.
Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära med didaktisk inriktning, 6 högskolepoäng

I delkursen behandlas arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Vidare prövas och analyseras hur miljöer ergonomiskt kan anpassas för att främja god hälsa i rörelse och arbete samt hur rörelser och arbetssätt kan anpassas för att främja god hälsa i arbete. Lagar och regler för arbetsmiljö studeras, med fokus på de miljöer som lärare i idrott och hälsa verkar i. I delkursen studeras näringslära och energiförbrukning. Diskurser om kost så som de kommer till uttryck i olika sammanhang analyseras och problematiseras.

6.
Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 2, 4 högskolepoäng

I delkursen diskuteras och problematiseras begreppet hälsa, patogena och salutogena perspektiv på hälsa, samt kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. De teoretiska och praktiska aspekterna av hälsofrämjande arbete belyses liksom folkhälsopolitiska frågeställningar och problem. Ämnet idrott och hälsas roll i relation till den i samhället, nationellt såväl som internationellt, rådande synen på hälsa diskuteras och problematiseras. Hälsofrämjande arbete i skolan, som beaktar social klass, kön, etnicitet, funktionsnedsättning och normer diskuteras utifrån aktuell forskning på området.

7.
Friluftsliv med didaktisk inriktning 2, 1,5 högskolepoäng

Vinterinriktat friluftsliv i olika miljöer studeras, prövas och värderas. Delkursen behandlar rörelsekulturen långfärdsskridsko och säkerhetsaspekter i och på sjöis.

Examinationsformer

Delkurs 1: Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 1, 2 högskolepoäng.
Muntliga och gestaltande redovisningar.

Delkurs 2: Friluftsliv med didaktisk inriktning 1, 4,5 högskolepoäng.
Gestaltande redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 3: Mål- och nätspel med didaktisk inriktning, 6 högskolepoäng.
Gestaltande redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 4: Rörelse, rytm och dans med didaktisk inriktning, 6 högskolepoäng.
Skriftliga inlämningsuppgifter samt gestaltande och muntliga redovisningar.

Delkurs 5: Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära med didaktisk inriktning, 6 högskolepoäng.
Gestaltande redovisning, skriftlig inlämningsuppgift, muntliga redovisningar och muntlig tentamen.

Delkurs 6: Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 2, 4 högskolepoäng.

Muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Delkurs 7: Friluftsliv med didaktisk inriktning 2, 1,5 högskolepoäng.

Gestaltande redovisningar.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier samt praktiska övningar och fältstudier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst fyra av sju delkurser och godkänd i övriga delkurser.

Betygsrapportering:

 • Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 1, 2 hp, U-G
 • Friluftsliv med didaktisk inriktning 1, 4,5 hp, U-VG
 • Mål- och nätspel med didaktisk inriktning, 6 hp, U-VG
 • Rörelse, rytm och dans med didaktisk inriktning, 6 hp. U-VG
 • Arbetsmiljö, ergonomi och näringslära med didaktisk inriktning, 6 hp, U-VG
 • Hälsopedagogik med didaktisk inriktning 2, 4 hp, U-VG
 • Friluftsliv med didaktisk inriktning 2, 1,5 hp, U-G

Förkunskapskrav

 • Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning 30 hp och Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering

Övrigt

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Idrott och Hälsa. Kursen motsvarar GIH2EM.

I kursen ingår 1-2 fältdagar på den studerandes kommande VFU-skola.