Kursplan

Prestation, hälsa, ledar- och tränarskap

Kurskod
GIH2LQ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-02-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-03.
Reviderad
Reviderad 2021-02-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-02-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, redogöra för och diskutera etiska frågeställningar inom friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet
  • planera, genomföra och rapportera ett projektarbete av vetenskaplig karaktär inom områdena friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet
  • utifrån projektarbetet planera, instruera och leda ett träningspass inom idrott, hälsa och fysisk aktivitet.

Innehåll

Begreppen friluftsliv, idrott, hälsa och fysisk aktivitet diskuteras och problematiseras. Kursen innehåller praktiska moment där studenterna utifrån resultaten från projektarbetet skall planera, leda och instruera ett pass inom fysisk aktivitet eller idrott. Grundläggande vetenskaplig teori, metodik och skrivande inom ämnesområdet idrott- och hälsovetenskap ur samhällsvetenskapligt perspektiv studeras.

Examinationsformer

Praktisk redovisning, aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Praktiska övningar, föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Seminarier, 3,0 hp, U-G
  • Praktisk redovisning, inlämningsuppgifter, 4,5 hp, U-VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar GIH264.