Kursplan

Grundläggande fysiologi och tillämpad idrottsfysiologi (Judo)

Kurskod
GIH2D6
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2020-05-26.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-05-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en grundläggande nivå kunna redogöra för:

  • nervsystemets och musklernas uppbyggnad och deras funktion vid fysisk aktivitet
  • kroppens energimetabolism och dess anpassning till fysisk aktivitet
  • hur nervsystemet och hormonsystemet anpassar kroppens funktioner som svar på fysisk aktivitet
  • det cirkulatoriska och respiratoriska systemet samt samspelet mellan dessa system vid anpassning till fysisk aktivitet.

Innehåll

I kursen studeras kroppens energimetabolism och dess betydelse för fysisk aktivitet. Vidare belyses den grundläggande uppbyggnaden och funktionen hos det neuromuskulära, cirkulatoriska, respiratoriska och hormonella systemet. Stort fokus läggs även på samspelet mellan dessa system vid övergång från vila till fysisk aktivitet.

Examinationsformer

Seminarier, inlämningsuppgifter samt skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Seminarier, inlämningsuppgifter, tentamen, 5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ges i samarbete med Svenska Judoförbundet.

Kursen kan inte ingå i examen vid Högskolan Dalarna parallellt med Grundläggande fysiologi och tillämpad idrottsfysiologi (Styrkelyft), 5 hp.