Kursplan

Tränarskap 11 - Examensarbete för kandidatexamen i idrotts- och hälsovetenskap

Kurskod
GIH253
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2018-09-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-21.
Reviderad
Reviderad 2018-10-12.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-10-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna:

 • sammanställa kunskapsläget, utifrån relevant forskning, inom ett avgränsat idrottsvetenskapligt område
 • utifrån sammanställningen av kunskapsläget formulera ett relevant syfte
 • utifrån ett valt syfte göra ett relevant urval
 • utifrån ett valt syfte välja relevant metod för datainsamling
 • utifrån ett valt syfte och insamlad data välja en relevant metod för analys
 • redovisa forskningsetiska beaktanden utifrån val av forskningsdesign
 • värdera vetenskapliga resultat
 • kommunicera vetenskapliga resultat till olika målgrupper
 • kritiskt granska examensarbeten inom idrotts- och hälsovetenskap.

Innehåll

I kursen skrivs ett examensarbete inom idrotts- och hälsovetenskap som redovisas skriftligt och muntligt. Studenten fördjupar sig inom ett avgränsat idrottsvetenskapligt område. Med fördel väljer studenten ett område som behandlats i utbildningen.

Examinationsformer

Examination sker skriftligt, genom färdigställandet av en vetenskaplig uppsats, och muntligt, genom ventilering av den egna uppsatsen och opposition på en medstuderandes uppsats.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Examensarbete, 15 hp

Förkunskapskrav

 • Minst 150 hp varav 60 hp på grundnivå inom idrotts- och hälsovetenskap. Dessutom modul 3 Uppsats i tränarskap 7,5 hp i kursen Tränarskap 6 - verksamhetsförlagt projekt, 15 hp

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet inriktning hälsa och idrott, 180 hp.