Kursplan

Tränarskap 4 - Idrottsmedicin

Kurskod
GIH24T
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-09-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-21.
Reviderad
Reviderad 2018-10-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-10-19.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om förebyggandet av potentiella idrottsrelaterade skador
  • utifrån ett idrottsmediciniskt perspektiv redogöra för tränarens roll kopplat till omhändertagandet av olika idrottsskador i förhållande till andra professioner
  • visa kunskap om den idrottsmedicinska rehabiliteringens upplägg med utgångspunkt i vetenskapliga rekommendationer
  • utifrån gällande regelverk redogöra för och problematisera användande av prestationsfrämjande (ergogena) medel i samband med idrottsutövande.

Innehåll

Kursen behandlar området idrottsmedicin utifrån tränarens perspektiv. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om förebyggande, omhändertagande och rehabilitering av ett urval av idrottsrelaterade skador behandlas. Ergogena medel belyses, diskuteras och problematiseras utifrån olika aspekter. Vidare problematiseras tränarens roll i relation till andra professioner inom området idrottsmedicin när det gäller omhändertagandet och rehabiliteringen av olika idrottsskador för att möjliggöra ett hållbart idrottande med minskad risk för återfall i tidigare skada.

Examinationsformer

Praktiska och muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
Betygsmoduler:
  • Skriftliga inlämningsarbeten samt praktiska och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll, 7,5 högskolepoäng och Träningsvetenskap 1 - Grundläggande tillämpad anatomi och idrottsfysiologi, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet för hälsa och idrott, 180 hp. Kursen motsvarar IH1135.