Kursplan

Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling

Kurskod
GIE2QT
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-09-09.

Lärandemål

Kunskap och förståelse


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra översiktligt för övergången från linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi för hållbarhet och konkurrenskraft
  • redogöra översiktligt för kopplingar mellan cirkulär ekonomi på samhälls-, bransch- och företagsnivå
  • redogöra för den cirkulära ekonomins relation till industriella verksamheters strategi och affärsmodell

Färdighet och förmåga


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • identifiera, samla in relevant data kring, värdera och analysera industriella verksamheters möjligheter till cirkulär resurseffektivisering
  • identifiera möjliga problem och brister genom analys av verksamhetens resursnyttjandegrad

Värderingsförmåga och förhållningssätt


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • reflektera över olika förutsättningar för utveckling av industriella verksamheter med cirkulär ekonomi som en väg mot hållbarhet
  • reflektera över betydelsen av delaktighet och engagemang i utvecklingen av en cirkulär ekonomi och dess inverkan på lärande och affärsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar den cirkulära ekonomin och dess systemvillkor, som en del i en hållbar utveckling inom industriella verksamheter. Vidare behandlas slutna kretslopp av mineraler och naturfrämmande ämnen, samt ekosystemtjänster. Kursen belyser den cirkulära ekonomins möjligheter genom tillämpning av affärsmodeller i cirkulärekonomiska projekt. Vidare behandlar kursen olika metoder och modeller för nulägesbeskrivning, hinderanalys, urvalskriterium, konsekvensanalys och kritisk granskning.

Examinationsformer

Projekt och seminarium, 5hp
Inlämningsuppgifter, 2,5hp

Arbetsformer

Föreläsningar och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
På projekt och seminarium, U-3-4-5.
På inlämningsuppgifterna, U-3-4-5.
Slutbetyget på kursen ges av en sammanvägning av betygen på delmomenten.

Förkunskapskrav

  • Industriell ekonomi med kalkylering 7,5 hp grundnivå eller Industriell ekonomi - grundläggande kurs 7,5 hp grundnivå