Kursplan

Historia II

Kurskod
GHI2CQ
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Historia
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-30.

Lärandemål

Målet med kursen är att den studerande fördjupar sina kunskaper om modern och samtida globalhistoria och i fråga om någon av de tematiska fördjupningarna som erbjuds enligt ett alternerande schema. Den studerandes insikter i teori, metod och olika sätt att framställa historisk kunskap fördjupas genom bland annat skrivandet av en vetenskaplig uppsats.

Delkurser

1.
Den moderna och samtida globaliseringens historia, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den moderna och samtida globala historien
 • diskutera och analysera problemområden kopplade till 1900- och 2000-talets globala processer
 • jämföra olika teoretiska utgångspunkter rörande den moderna och samtida globala historien.

2.
Alternerande temakurs, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för valt temaområde med avseende på faktorer som förklarar historisk kontinuitet och förändring
 • analysera centrala problemställningar inom det valda temaområdet.

3.
Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för och diskutera teori och metod
 • redogöra för och diskutera historiska arkivbildningar
 • formulera för vetenskapssamhället relevanta historievetenskapliga problemställningar
 • tillämpa källkritiska och kunskapssökande färdigheter.

4.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • formulera vetenskapliga problem på en grundläggande nivå
 • tillämpa de formella krav som krävs för en vetenskaplig framställning
 • uttrycka sig vetenskapligt och språkligt korrekt
 • färdigställa en vetenskaplig uppsats av begränsad omfattning
 • försvara och argumentera för egna slutsatser
 • granska och diskutera medstuderandes vetenskapliga arbeten.

Innehåll

Kursen innehåller fyra delkurser.

Delkurser

1.
Den moderna och samtida globaliseringens historia, 7,5 högskolepoäng

Kursen behandlar olika historiska perspektiv på den moderna och samtida globaliseringen. Tematiskt behandlas de moderna politiska ideologierna och demokratiseringens förutsättningar; avkolonialisering och postkolonialt samhälle; global ekonomisk jämlikhet respektive ojämlikhet samt slutligen högmoderna samhällets konsumtionskultur och dess kulturella uttryck.

2.
Alternerande temakurs, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller fördjupade studier i ett av följande temaområden, vilka varierar från termin till termin: Miljöhistoria i en global tid, Den globala ekonomins historia och Afrikas moderna historia.

3.
Historievetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas historisk teori och metod. Den innehåller även käll- och metodmässigt varierade övningar samt skrivandet av en promemoria där den egna förmågan att formulera ett problem övas.

4.
Uppsats, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs planeras och genomförs en historisk forskningsuppgift som redovisas i form av en uppsats.

Examinationsformer

Alla delkurser examineras genom aktivt seminariedeltagande och olika skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 4 examineras dessutom genom en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen behandlas vid ett seminarium där arbetet opponeras på och granskas av en medstuderande.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på minst 22,5 högskolepoäng, inklusive modul 4.

Betygsrapportering:
Delkurs 1: Den moderna och samtida globaliseringens historia - 7,5 hp
Delkurs 2: Alternerande temakurs - 7,5 hp
Delkurs 3: Historievetenskaplig teori och metod - 7,5 hp
Delkurs 4: Uppsats - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Historia I 30 hp varav minst 22,5 hp godkända vid registrering

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Får ej ingå i en examen samtidigt som Historia II med didaktisk inriktning.
Ersätter HI1014.