Kursplan

Historia III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan

Kurskod
GHI29Y
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Historia
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2019-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-17.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om kulturstudier med historisk inriktning, utbildningshistoria och Förintelsen. Dessutom fördjupar den studerande sina kunskaper inom det historiedidaktiska området.

Delkurser

1.
Modernitet och kultur ca 1800-2000, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och jämföra olika teoretiska utgångspunkter i fråga om studiet av samspelet kultur, samhälle och samhällsförändringar
 • diskutera och analysera frågor rörande föränderliga normer, värderingar och identitet
 • diskutera och analysera ungdomars roll och aktivitet i fråga om deltagande i och formande av kulturella form- och stiluttryck.

2.
Utbildningshistoria, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och analysera huvuddragen i det svenska utbildningshistoriska forskningsfältet
 • diskutera och analysera några valbara arbeten inom forskningsfältet.

3.
Förintelsen: Hjältar, bödlar och åskådare, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • analysera och presentera hur forskare sett på hur historien, samhället, situationer och individuella egenskaper formade människor till att förhålla sig på olika sätt inför Förintelsen
 • problematisera och undersöka på vilket sätt kunskaper om Förintelsen har relevans i dag.

4.
Historiedidaktik III: Att undervisa i historia, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och analysera hur lärare, med stöd i historiedidaktisk teori kan omsätta ett akademiskt ämnesinnehåll till ett undervisningsstoff i skolundervisningen utifrån frågor om historieämnets syfte och innehåll
 • i tänkta undervisningssituationer formulera och tillämpa för historieämnet viktiga organiserande begrepp och kunskaper
 • diskutera och analysera olika elevers möjligheter till historiskt tänkande, det vill säga hur de förstår och tillägnar sig perspektiv på fenomen som tid och rum
 • värdera och använda historiskt källmaterial i undervisningssituationer
 • välja frågor och material som kan väcka och utmana elevers förståelse för och inlevelse i människors skilda villkor under olika tidsepoker.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser:

Delkurser

1.
Modernitet och kultur ca 1800-2000, 7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar frågor rörande samspelet mellan kultur, och i synnerhet populärkultur, samt samhällsförändringar under industrialisering och modernisering under perioden ca 1800-2000. Kulturens roll och funktion vad gäller norm- och värderingsförändringar samt formandet av identitet behandlas. Delkursen fokuserar bland annat på ungdomars och ungdomsgruppers konsumtion av samt aktiva deltagande i formandet av olika kulturella uttrycksformer och så kallade subkulturer.

2.
Utbildningshistoria, 7,5 högskolepoäng

Delkursen introducerar det utbildningshistoriska forskningsfältet och låter därutöver studenten fördjupa sig genom läsning av någon valbar litteratur inom området. Innhållet rör i båda fallen framförallt svensk utbildningshistoria från tidigmodern tid fram till idag.

3.
Förintelsen: Hjältar, bödlar och åskådare, 7,5 högskolepoäng

I delkursen diskuteras och problematiseras människors agerande i och inför Förintelsen. Litteraturen behandlar också hur forskare förstått och analyserat människors olika agerande som bödlar, hjältar eller åskådare i samband med Förintelsen. I delkursen belyses och diskuteras hur en förståelse om detta är synnerligen relevant även idag.

4.
Historiedidaktik III: Att undervisa i historia, 7,5 högskolepoäng

Delkursen fördjupar frågeställningar som rör ett antal centrala aspekter av lärares transformering av historiedisciplinen till ett engagerande och hanterbart undervisningsämne i linje med gymnasieskolans gällande ämnesplan.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter. Då seminarierna är obligatoriska krävs också aktivt deltagande på dessa.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget Väl Godkänt på hela kursen krävs Väl Godkänt på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Modernitet och kultur ca 1800-2000 - 7,5 hp
Modul 2: Utbildningshistoria - 7,5 hp
Modul 3: Förintelsen: Hjältar, bödlar och åskådare - 7,5 hp
Modul 4: Historiedidaktik III: Att undervisa i historia - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Historia I med didaktisk inriktning, 30 hp och Historia II med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen innehåller två obligatoriska fältdagar vid en gymnasieskola.